چاپ جدید افغانستان در مسیر تاریخ

مقدمه ویراستار در چاپ حاضر

اکنون که پس از ماهها کار مداوم‌، ویرایش این کتاب ارجمند به پایان رسیده است‌، توضیحی دربارة شیوة کار ما در این چاپ ضروری به نظر می‌آید تا از جانبی تلاشی که برای حفظ امانت در کار داشته‌ایم بازنموده آید و از جانبی دانسته شود که چاپ حاضر نسبت به چاپهای قبلی این کتاب‌، چه مزایایی دارد.

پیش از همه چیز این نکته گفتنی می‌نماید که در ویرایش آثاری از این دست‌، به ویژه اگر مبتنی بر نثر فارسی دهه‌های پیش باشند، باید سخت محتاط بود تا هم صحت و اصالت اثر از نظر ذکر وقایع و سنوات تاریخی حفظ شود و هم سبک نثر نویسنده‌، به ویژه که ما با تاریخ‌نگاری ادیب با نثری زیبا و استادانه روبه‌روییم‌. به واقع این کتاب جدا از ارزش اصلی تاریخی‌اش برای بازنمودن آنچه در این هزاران سال در این کشور رفته است ـ و این البته وظیفة اصلی این اثر است ـ یک ارزش ادبی هم دارد برای شناختن ویژگیهای نثر فارسی افغانستان در دهة چهل سدة حاضر خورشیدی‌.

با این ملاحظه‌، در این ویرایش هیچ تصرّفی را در محتوای کتاب و یا سبک نگارش مرحوم غبار جایز ندانستیم و حتی واژگانی مهجور همچون «قیَم‌» (= قیمتها)، «سیلاوه‌» (= شمشیر) و «امتلاک‌» (= تملّک کردن‌) را نیز حفظ کردیم و فقط در مواردی‌، معانی آنها را در پاورقی یادآور شدیم‌. هم‌چنین است حفظ ساختار جملات و پرهیز از پس و پیش کردن یا حذف و اضافة حتی یک کلمه‌، مگر این که روشن بود کلمه‌ای از چاپ بازمانده است و البته در آن موارد ـ که بسیار اندک بود ـ نیز کلمات افزودنی را در قلاب گذاشتیم و در پاورقی نیز یادآور شدیم‌.

ولی از جانبی نباید از نظر دور داشت که چاپهای قبلی این کتاب از نظر حروف‌چینی‌، رسم‌الخط و نقطه‌گذاری بسیار با آنچه امروز از اثری چنین بااهمیت انتظار می‌رود فاصله دارد. غلطهای تایپی متن بسیار است‌; حروف و گاه کلمات افتادگیهایی دارد; بعضی حروف نقطه ندارد; در بسیار جایها مدّ «آ» از چاپ افتاده است و حرف «گ‌» بدون سرکش چاپ شده است و امثال اینها. هم‌چنین متن از نظر نقطه‌گذاری و پاراگراف‌بندی بسامان نیست و اینها نه تنها خواندن متن را برای خوانندة امروز دشوار می‌کند، که مایة غلط‌فهمی‌هایی هم می‌شود.

چنین بود که ما یک ویرایش فنی مفصل برای این کتاب را ضروری دانستیم و این عمده کار ما در این چاپ بود. متن با رسم‌الخط و نقطه‌گذاری رایج امروز و با رعایت ظرایف و نکات تایپ رایانه‌ای آماده شده و کوشیده‌ایم که تا حدّ امکان از غلطهای تایپی پیراسته باشد، چه غلطهایی که در چاپهای قبل وجود داشته و چه غلطهایی که ممکن بود در این چاپ رخ نماید.

یکی از جوانب نابسامانی متن چاپ اول‌، شیوة نگارش بعضی از کلمات است که گاه با نگارش قدیم قرابت دارد و گاه نیز حاصل سلیقه و پسند مؤلف بوده است‌. مثلاً کلمات «میرزا»، «پکتیا»، «کنترول‌»، «کولرا»، «شاهرخ‌»، «ناصرالدین شاه‌» و «رنجیت سنگ‌» به صورت «مرزا»، «پاکتیا»، «کانترول‌»، «کالرا»، «شهرخ‌»، «نصرالدین شاه‌» و «رنجیت‌سنگه‌» چاپ شده است‌. ما خود را بر سر این دوراهی دیدیم که این کلمات را دقیقاً مطابق شکل موجود حفظ کنیم‌، یا نگارش آنها را به هنجار امروز نزدیک سازیم‌. مسلماً حفظ همه این کلمات به شکل پیشین‌، متن را قدری نامأنوس می‌ساخت‌. برای خوانندة امروزِ یک کتاب تاریخ‌، هیچ خوشایند نیست که «ناصرالدین شاه قاجار» را به صورت «نصرالدین شاه قاجار» بشناسد و یا «پکتیا» را «پاکتیا» بخواند. اما از طرفی به‌روز ساختن همه این نامها و واژگان‌، با اصل‌ِ امانت‌داری که خود را بدان متعهد می‌دانستیم ناسازگار می‌نمود.

پس از مشورت با بعضی از صاحب‌نظران‌، قرار بر این شد که راهی میانه برگزینیم و ضمن تلاش برای حفظ اصالت متن‌، در مواردی که نگارش یک کلمه بسیار نامأنوس است‌، آن را به شکل مروج در نثر فارسی امروز بنویسیم‌. بعضی از این موارد را برای نمونه ذکر می‌کنم‌: «تعین / ‌تعیین»، ‌«کارگذار / کارگزار»، «تلیفون / ‌تلفون»، «‌کانترول / ‌‌کنترول‌»، «اوقیانوس / ‌‌اقیانوس»، «‌شرین / ‌‌شیرین‌»، «داکهه / ‌‌داکه‌»، «دهاره‌ / ‌داره»، «چودن‌ / ‌چُدن»، «‌فُت / ‌‌فوت»، «‌صبه / ‌‌صوبه»، «‌مرتهه / ‌‌مرته»، «‌یک نیم / ‌‌یک و نیم‌»، «تنظیمه / ‌‌تنظیمیه»، «‌سکات‌ / ‌اسکات‌»، «بالشویک‌ / ‌بلشویک‌»، «پوتنجر / ‌پاتنجر»، «پولیند / ‌پولند»، «چهاریکار / ‌چاریکار»، «ماسکو / ‌مسکو».

آنچه در انتخاب این روش مایة اطمینان خاطر ما شد، این بود که گاه شکل انتخاب‌شدة ما برای یک کلمه نیز در جایهایی در خود متن آمده است‌، چنان که «یک و نیم‌» را در صفحة 762 چاپ پیشین می‌توان یافت و «تنظیمیه‌» را در صفحة 667 آن‌.

در مورد بعضی کلمات‌، حتی در خود متن موجود ناهماهنگیهایی به نظر رسید که ما را به ضرورت یکسان‌سازی آنها مطمئن ساخت‌، مثل «پلتیکل ایجنت / پولتیکل اجنت‌»، «کمپبل / کیمپبل‌»، «بی‌بی مهرو / بی‌مهرو / بی‌ماهرو»، «بریگیدر / بریگیدیر»، «واترفلد / واترفیلد». اینها نشان می‌دهد که یا خود مؤلف مرحوم تقیّد بسیاری به دقت در یکسان‌سازی نگارش کلمات نداشته است و یا امکانات حروفچینی آن عصر اجازه نمی‌داده است‌. ولی امروز که شکلهای مختلف یک کلمه در حین تایپ و ویرایش قابل جست‌وجو و جایگزینی است‌، ضرورت این یکسان‌سازی بیشتر حس می‌شود. چنین شد که ما در اغلب این موارد، کلمات را در کل کتاب به شکلی واحد درج کردیم و از میان شکلهای مختلف یک کلمه‌، آن را برگزیدیم که درست‌تر و یا مأنوس‌تر به نظر می‌آمد، چنان که از میان «بی‌مهرو» و «بی‌ماهرو» و «بی‌بی مهرو» این سومی را اختیار کردیم‌.

علاوه بر اینها متن کتاب در چاپهای پیش از غلطهای تایپی هم خالی نبود. بعضی از این غلطها در چاپ «پیام مهاجر» و بر مبنای غلطنامة چاپ اول کتاب گرفته شد است‌، چنان که در مقدمة آن چاپ بدان اشاره کرده‌اند. ولی غلطهای بسیاری همچنان باقی مانده بود که در این چاپ گرفته شد. ما این غلطها را در صورتی که محرز بود در متن اصلاح کردیم و در صورتی که قابل تشکیک به نظر می‌آمد، در پاورقی یادآور شدیم‌.

با این هم نباید احتمال پیدایش بعضی غلطهای تایپی تازه در چاپ حاضر را هم از نظر دور داشت‌، به ویژه با توجه به حروفچینی نسبتاً ریز و فاصله اندک میان سطور چاپ اول که مقابلة دقیق متن جدید را با آن دشوار می‌ساخت‌. ما کوشیدیم که با بازخوانیهای متعدد اثر، این احتمال را به حداقل برسانیم و امیدواریم که خوانندگان بصیر کتاب اگر به موارد ابهام یا غلط تایپی برخوردند، آنها را به آگاهی ما برسانند تا در چاپهای بعدی اصلاح شود.

O

ولی یک بخش عمدة کار ویراستاری ما در این اثر، استخراج فهرست اعلام بود که سخت ضروری می‌نمود و به واقع یکی از آرزوهای مؤلف مرحوم کتاب بوده‌، چنان که خود در پیشگفتار کتاب یادآور شده است‌. ما در این چاپ از میان اعلام گوناگون (نام اشخاص‌، جایها، اقوام و قبایل‌) استخراج نام اشخاص را لازم و کافی دانستیم‌، چون کتاب حاضر یک تاریخ سیاسی است و در آن اشخاص نقش برجسته‌تری دارند. در چنین متنی فهرست کردن نام اماکن و اقوام و قبایل و امثال آنها چندان کمکی به خواننده نخواهد کرد، چون کمتر جایی در کتاب می‌توان یافت که در مورد یک محل یا قوم و قبیله به تفصیل سخن رفته باشد و دستیابی به آن از طریق فهرست سودمند افتد.

اما تنظیم فهرست نامهای اشخاص برای کتابی که نام قریب به چهار هزار نفر در آن آمده است‌،  هم کاری است سخت دشوار، به ویژه که در بسیار موارد نام یک شخص در جایهای مختلف متن به صورتهای گوناگونی آمده است‌، مثل «محمداکبر خان‌»، «سردار محمداکبر خان‌»، «وزیر محمداکبر خان‌» و «وزیر اکبر خان‌» که به واقع همه یک نفر است‌. ما در فهرست تا حدّ امکان صورتهای مختلف از نام یک شخص را یکسان ساختیم و در مدخل واحدی آوردیم‌. در موارد اندکی که یک شخص به دو نام مشهور بود (مثل «حبیب‌الله کلکانی‌» که به «بچة سقا» نیز شهرت دارد) هر دو نام را در فهرست آورده و در یکی از آنها به دیگری ارجاع دادیم‌.

دشواری دیگر از ناحیة وجود اشخاص مختلفی بود که نام واحدی داشتند، چنان که در همین کتاب بیش از ده «محمداکبر» گوناگون داریم‌. در این موارد کوشیدیم که با ذکر نام کامل یا عناوین و القاب اشخاص‌، آنها را از هم تفکیک کنیم‌، چنان که محمداکبر ارغندی‌وال‌، محمداکبر چنداولی‌، محمداکبر فارغ‌، محمداکبر خادم‌، حاجی محمداکبر، مولوی محمداکبر و امثال آنها تفکیک شده و در مدخلهای مستقل آمده است‌. القاب و عناوینی مثل «حاجی‌»، «میر»، «جنرال‌» و «کندک‌مشر» را بعد از نام و در قوس ذکر کردیم تا یافتن نامها به کمک ترتیب الفبایی فهرست سهل باشد، مگر در مواردی که آن لقب‌، خود به صورت بخشی از اسم درآمده بود، مثل «میرخواند»، «میرویس‌» و «میر سیدعلی همدانی‌».

فهرست مندرجات فعلی هم از افزوده‌های چاپ حاضر است و نیز بعضی پاورقیهای توضیحی که در ذیل بعضی صفحات خواهید دید. یادآوری می‌کنیم که پاورقیهایی که با عدد مشخص شده است‌، از آن‌ِ مؤلف مرحوم و جزئی اصلی از متن بوده و پاورقیهایی که علامت ستاره دارد، افزودة چاپ حاضر است‌. در اینها کلمة «ویراستار» نیز قید شده است‌.

در نمونه‌خوانی و ویرایش این کتاب‌، آقای فرید خروش و خانم رحیمه میرزایی یاریگر من بوده‌اند. هم‌چنین از روشنگریهای استاد آصف فکرت و دکتر محمدامین زواری در مورد بعضی واژگان و اعلام کتاب بهره برده‌ام‌. از همه این عزیزان سپاسگزارم و نیز جدیت و احساس مسئولیت جناب محمدابراهیم شریعتی نسبت به کیفیت کتاب را ارج می‌نهم که ماههای متوالی تعلل و تأخیر من در این کار را تاب آورد و صبوری پیشه کرد تا کتاب به صورت شایسته‌ای به چاپ برسد، هرچند این به تعویق افتادن‌های پیاپی‌، از نظر حرفة انتشاراتی‌، خسارتهایی قابل توجه برای ایشان در پی داشت‌. امیدوارم که بتوانیم جلد دوم «افغانستان در مسیر تاریخ‌» را که به واقع جلد سوم از چاپ حاضر خواهد شد، در زمان مناسبی آمادة چاپ سازیم‌.

محمدکاظم کاظمی

زمستان 1389

/ 13 نظر / 34 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مرتضی

سلام بر استاد کاظمی عزیز! بنده شما رو به خاطر این احساس عمیق و قشنگتون هرگز از یاد نخواهم برد: غروب در نفس گرم جاده خواهم رفت پیاده آمده بودم پیاده خواهم رفت طلسم غربتم امشب شکسته خواهد شد و سفره ام که تهی بود بسته خواهد شد همان غریبه که قلک نداشت خواهد رفت و کودکی که عروسک نداشت خواهد رفت...

ارمغان

تشکر استاد از زحمتی که کشیده اید . این برای جامعه ی ما خدمت بزرگ است

امیر

سلام. متاسفانه من کتاب رو در کتابفروشی های تهران پیدا نکردم.

ارادتمند

سعی تان مشکور ویراستاری تان عالی است. من به دنبال رمان آقای دکتر محمداکرم عثمان هستم که توسط جنابعالی ویراستاری شده. آیا این کتاب در ایران و مشهد توزیع شده؟ موفق باشید

نگار

سلام.موفق باشيد.[گل]

sephiroth

سلام دوست عزیز وبلاگ شما رو دیدم.در صورت تمایل همکاری با ما به سایت ما سر بزنید. سایت ما تازه تاسیس هست و امیدواریم که با حضور شما و تجربه عالی شما بتوانیم سایت قوی درست کنیم. منتظر شما هستیم به صورت کاملا جدی. www.pars-club.com یا حق

ح.م

سلام استاد گرانقدر هراتی برایم بسیار دور از ذهن بود که در گزارش نوشته شده در سایت شاعران پارسی زبان از شما به عنوان شاعر نامدار مشهدی یاد کرده اند و چنین نگاشته اند: پس از این شاعر مشهدی، محمدکاظم کاظمی، دیگر شاعر نامدار مشهدی به روی سن «ترسیم روشن» رفت و یکی از غزل‌هایش را خواند، غزلی که به گفته خودش بیشتر به پیوند فرهنگ‏های مردم منطقه برمی‏گشت تا فتنه داخلی کشور. بادی وزید و دشت سترون درست شد طاقی شکست و سنگ فلاخن درست شد شمشیر روی نقشه‌ جغرافیا دوید این‌سان برای ما و تو میهن درست شد یعنی که از مصالح دیوار دیگران‌ یک خاکریز بین تو و من درست شد بین تمام مردم دنیا گل و چمن‌ بین من و تو آتش و آهن درست شد برایم قابل تحمل نیست که شاعر فرهیخته ی دیارم با نام موطن اصلی اش هرات باستان معرفی نشود

مهدیه

من با افغانستان واقعی بعد از کتاب بادبادک باز آشنا شدم و از آن زمان تا کنون برای آن فرهنگ غنی احترام خاصی قائلم و برای تمام وارثان آن فرهنگ آرزوی بازگشت به سرزمین مادری در صلح و ژیشرفت و آرامش دارم

سيروس

سلام استاد بنده مدتهاست با اشعار شما آشناهستم و واقعا از اشعار شما كه اينقدر ساده و بي آلايش مي سراييد لذت مي برم و با اجازه از اشعار شما با نام حضرتعالي در وب لاگم استفاده مي كنم دوستدارتان -سيروس

محمد مهدی عبدالله زاده

سلام از مطالب وبلاگ شما لذت بردم. من جدیداً وارد حوزۀ تاریخ شفاهی دفاع مقدس شده ام. سئوال های دارم. اگر شما جواب بدهی با اسم خودتان استفاده خواهد شد. شما می توانید حجم و شکا سرسش و پاسخ مرا در وبلاگ تاریخ شفاهی دفاع مقدی ببینید. عجالتاً اولین سئوال را برایتان طرح میکنم س- اصول فصل بندی کتاب چیست؟