نگارش (سه)

 

یکی از بلاهایی که بر سر هر زبانی می‌آید، این است که به مرور زمان‌، دقت مردم در معنی واژگان کم می‌شود و آنها واژگانی با معانی نزدیک به هم را به جای هم به کار می‌برند. انسان وقتی یک واژه‌، به ویژه یک واژة ترکیبی را می‌سازد، از کنار هم چیدن این کلمات‌، معنی خاصی را در نظر دارد. مثلاً وقتی مصدر «قرارگرفتن‌» ساخته می‌شود، به نوعی معنی «قرار» در آن مضمر است‌. یعنی چیزی که در آن‌، حرکت و جنبشی متصور است‌، در جایی از حرکت باز می‌ایستد. مثلاً می‌توان گفت «سربازان‌، تفنگها را بر شانه قرار دادند.»

 

ولی به مرور زمان‌، این مصدر آن‌قدر در معنای «ایستادن‌» برای ما عادی شده که در کاربرد آن‌، کمتر متوجه این ظرافت می‌شویم و «قرارگرفتن‌» را برای چیزهایی به کار می‌بندیم که اصلاً حرکتی در آنها قابل تصور نیست‌، تا «قرار»ی در کار باشد. مثلاً می‌نویسیم‌: «شهر بامیان در ارتفاعات کوههای بابا قرار گرفته است‌.» در حالی که به‌راحتی می‌توان گفت «شهر بامیان در ارتفاعات کوههای بابا است‌.»

 

بدتر از این‌، کاربرد «مورد چیزی قراردادن‌» یا «تحت چیزی قرار دادن‌» است‌، مثلاً در این چند عبارت از نوشته‌هایی که برای ویرایش در اختیارم بوده‌است‌.

 

1. باید... این حرکت به فال نیک گرفته شده‌، مورد تشویق قرار داده شود.

2. آنها را در جریان رسیدگی به جنایتهای صورت گرفته قرار می‌داد.

3. چندتن از حکام دولت خود را در قلعه‌های خویش محبوس ساختند که از طرف شورشیان قلعه‌هاشان تحت محاصره قرار گرفته شد.

 

ما گاهی از این روی‌، محتاج «مورد... قراردادن‌» و «تحت‌... قراردادن‌» می‌شویم که جمله‌ها را به شکل مجهول می‌نویسیم و این خوب نیست‌. می‌توان آنها را به صورت معلوم نوشت‌; که هم ساده‌تر و زنده‌تر باشند، و هم نیازمند این کارها نشویم‌.

چرا می‌گویم زنده‌تر؟ چون در جملة معلوم‌، پای فاعل به میان می‌آید و حضور انسان پررنگ‌تر می‌شود. همین حضور انسان‌، عبارت را زنده می‌کند. مثلاً می‌توان گفت «همه اموالم از سوی دزدان مورد سرقت قرار گرفت‌.» و نیز می‌توان گفت «دزدان‌، همه اموالم را سرقت کردند.» و جملة دوم‌، البته زنده‌تر و پویاتر است‌، چون دزدان در محوریت آمده‌اند. البته اگر تأکید بر روی اموال باشد، باید جمله را مجهول ساخت‌، وگرنه ضرورتی ندارد. به هر حال‌، من آن عبارتهای دوستان را بدین‌گونه بازسازی می‌کنم‌:

 

1. باید... این حرکت را به فال نیک گرفت و تشویق کرد.

2. آنها را در جریان رسیدگی به جنایتهای صورت‌گرفته می‌گذاشت‌.

3. چندتن از حکام دولت خود را در قلعه‌های خویش محبوس ساختند و شورشیان آنها را در قلعه‌هایشان محاصره کردند.

 

این جمله‌ها، شاداب‌تر و طبیعی‌تر به نظر می‌آیند. گویا طنابی که بیهوده گره خورده بوده‌، باز شده است‌.

 

/ 2 نظر / 11 بازدید
باختر

سلام به خواننده گان اين صفحه! آقای کاظمی در يادداشت اخير خود بازهم يادآوری نموده اند که بهتر است <نمودن> به معنای اصلی اش يعنی <نشان دادن> و <به نظرآمدن> استعمال شود. در ضمن اضافه نموده اندکه مثالهايی چون <فريب خوردن> وغيره از نوع ديگر اندو بخش دوم ترکيباتی از اين قبيل (يعنی <خوردن>) معنای مجازی يا کنايی دارد. سوءال پيدا ميشود که چرا <نمودن> در ترکيباتی چون <دعوت نمودن> معنای مجازی يا کنايی نميتواندداشته باشد؟ گذشته از اين، اگر قبول کنيم که <خوردن> درترکيب فوق معنای مجازی/کنايی دارد، پس معنايش چيست؟ طوری که بار پيش تذکردادم، ما به صدها ترکيباتی از اين قبيل درزبان دری داريم وراه حل پيشنهاد شده توسط آقای کاظمی به تمام سوءالهای ما نميتواند پاسخ دهد....

باختر

....مثلا، درنوشتهء اخير آقای کاظمی ميخوانيم: <چندتن از حكام دولت خود را در قلعه‌هاي خويش محبوس ساختند...> دراين جا ميبينيم که به جای <محبوس کردن> ترکيب <محبوس ساختن> استعمال شده است. سوءال اينست که چرا آقای کاظمی <ساختن> را با <کردن> تعويض نکرده اند؟ آيا بهتر نيست <ساختن> ، مانند <نمودن>، به معنای اصلی اش به کاربرده شود؟ به نظر من، دراين نوع ترکيبات فعلهايی چون <کردن، خوردن، نمودن، ساختن، رفتن وغيره> به معنای ترکيب چيزی نمی افزايند. اگر کسی بگويد <رقصيدم، رقص کردم، رقص نمودم>، همه اش يک مفهوم را ميرساند. قصه طولانی شد و عده يی ازشما خواننده گان اين سطورهم از خسته گی زياد شايد بگوييد <حرفهايت را کوتاه بساز يا کوتاه کن يا کوتاه نما> که البته، اگر من رموز فهم باشم، همه اش یک معنا را برايم افاده ميکند. اينک من هم به خواستهء تان پاسخ داده به حرفهايم خاتمه ميبخشم ويا بهتراست بگويم خاتمه ميدهم؟ ميبخشم يا ميدهم؟؟؟؟