نگارش (چهل و چهار)

در ادامة یادداشتهای پیش‌

 

در یادداشتهای پیش‌، شکل نگارش کسرهء اضافه را برای کلماتی که به «ه‌» غیرملفوظ ختم می‌شوند، نشان دادیم و گفتیم که مثلاً می‌توان نوشت «جمعهء سیاه / جمعه‌ی سیاه‌»

ولی این قضیه‌، استثناهایی دارد. یکی از موارد مهم استثنا، وقتی است که عبارت شکل «نام و نام خانوادگی‌» داشته باشد. اینجا کلمات به هم اضافه نمی‌شوند و نباید «ء» یا «ی‌» به انتهای آنها افزود.

یعنی نباید نوشت‌

معصومهء احمدی یا معصومه‌ی احمدی‌

فرشتهء ساری یا فرشته‌ی ساری‌

سپیدهء کاشانی یا سپیده‌ی کاشانی‌

بلکه باید نوشت‌

معصومه احمدی‌

فرشته ساری‌

سپیده کاشانی‌

 

یادداشت‌. این قاعده در مورد کلمات مختوم به مصوت بلند «آ» هم صادق است‌. یعنی نباید نوشت «زهرای حسین‌زاده‌»، «یمای یکمنش‌»، «موسای بیدج‌» بلکه باید نوشت «زهرا حسین‌زاده‌»، «یما یکمنش‌»، «موسی بیدج‌»

 

البته وقتی عبارت شکل نام و نام خانوادگی ندارد و صفت و موصوف یا مضاف و مضاف الیه است‌، همان احکام قدیم صادق است‌. یعنی می‌توان نوشت «معصومهء بی‌پناه‌» یا «فرشتهء آسمانی‌» یا «زهرای مرضیه‌» یا «موسای کلیم‌».

/ 1 نظر / 9 بازدید
-

در تکمیل این که ممکن است این نکته بیشتر به درد دوستان ایرانی (که بدون استثنا از کسره رابط مابین نام و تخلصشان استفاده میکنند) بخورد تا دوستان افغان.