جلد اول از تصحیح تازه غزلیات بیدل منتشر شد

تصحیح انتقادی غزلیات بیدل بر اساس دیرین‌ترین و باوری‌ترین دست‌نویس‌ها تصحیح و تحقیق: سید مهدی طباطبایی، علی‌رضا قزوه چاپ اول، بهار 1393 طرح جلد: ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 445 بازدید
تیر 94
3 پست
اسفند 93
3 پست
بهمن 93
2 پست
دی 93
3 پست
آذر 93
7 پست
آبان 93
3 پست
مهر 93
3 پست
شهریور 93
6 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
2 پست
خرداد 93
4 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
5 پست
دی 92
5 پست
آذر 92
3 پست
آبان 92
7 پست
شهریور 92
4 پست
مرداد 92
3 پست
تیر 92
6 پست
خرداد 92
7 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
7 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
5 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
5 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
5 پست
دی 90
4 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
5 پست
مرداد 90
4 پست
تیر 90
2 پست
خرداد 90
6 پست
اسفند 89
3 پست
بهمن 89
4 پست
دی 89
3 پست
آذر 89
4 پست
آبان 89
7 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
4 پست
مرداد 89
6 پست
تیر 89
7 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
4 پست
بهمن 88
3 پست
دی 88
7 پست
آذر 88
3 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
3 پست
مرداد 88
5 پست
تیر 88
4 پست
خرداد 88
3 پست
اسفند 87
2 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
4 پست
آذر 87
3 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
3 پست
شهریور 87
3 پست
مرداد 87
5 پست
تیر 87
9 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
8 پست
بهمن 86
2 پست
دی 86
4 پست
آذر 86
3 پست
آبان 86
2 پست
مهر 86
4 پست
شهریور 86
4 پست
مرداد 86
3 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
4 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
3 پست
دی 85
4 پست
آذر 85
4 پست
آبان 85
2 پست
مهر 85
9 پست
شهریور 85
8 پست
مرداد 85
9 پست
تیر 85
9 پست
خرداد 85
7 پست
اسفند 84
10 پست
بهمن 84
4 پست
دی 84
12 پست
آذر 84
6 پست
آبان 84
9 پست
مهر 84
8 پست
شهریور 84
8 پست
مرداد 84
9 پست
تیر 84
9 پست
خرداد 84
10 پست
اسفند 83
11 پست
بهمن 83
10 پست
دی 83
11 پست
آذر 83
9 پست
آبان 83
12 پست
مهر 83
7 پست
شهریور 83
11 پست
مرداد 83
15 پست
تیر 83
8 پست
خرداد 83
16 پست
اسفند 82
17 پست
بهمن 82
16 پست
دی 82
13 پست
آذر 82
10 پست
آبان 82
13 پست
مهر 82
12 پست
شهریور 82
3 پست
مرداد 82
8 پست
تیر 82
6 پست
خرداد 82
7 پست
اسفند 81
6 پست
بهمن 81
1 پست
دی 81
2 پست
آذر 81
2 پست
آبان 81
2 پست