امروز با بیدل (شصت و دو)

زاهد! تو هم برافروز شمع غرور طاعت‌

رحمت در این شبستان پروانة گناه است (ص 297)

شاعر به اعتبار رحمت عام الهی‌، همین غرور زاهد را هم قابل تحمّل می‌داند. این نوع خاصی از تساهل است‌. چرا ما انتظار بهره‌مندی از این رحمت را داشته‌باشیم و زاهد نداشته‌باشد؟ او هم آدم است‌.

نکتة دیگر که در این بیت برایم جالب است‌، ایهام نهفته در «پروانه‌» است‌، یعنی هم پروانة معروف است (و با شمع رابطه دارد) و هم «پروانة عبور» که این هم یکی از معانی کهن این واژه است‌.

/ 1 نظر / 6 بازدید
رضایی

به نظرم وقتی پروانه را معنی می کنی بهتر است کلمه "مجوز "را به جایش بگذاری؛ یعنی مجوز گناه. در ضمن می توانی یکی دو تا نشانی از به کار رفتن پروانه در این معنی بدهی؟