امروز با بیدل (پنجاه و هفت)

خودداری و پابوس خیالش‌، چه خیال است‌؟

می‌بایدم از دست خود آنجا چو حنا رفت (ص 268)

حنا پای معشوق را می‌بوسد (پای را حنا می‌بسته‌اند.) و این مضمون در شعر بیدل سابقه دارد

کسی یارب مبادا پایمال رشک هم‌چشمی‌

حنا چندان که بوسد دست او، خون می‌کند ما را (ص 51)

از سوی دیگر می‌توان تصوّر کرد همین که حنا رنگش را به پا و دست معشوق می‌دهد، از دست خود می‌رود، (خودداری‌اش را از دست می‌دهد.) پس می‌توان گفت پابوس خیال معشوق همان است و از خود بیخود شدن همان‌.

بیدل در اینجا، دو بار کلمة «خیال‌» را تقریباً بدون فاصله به کار برده و این نه تنها آزاردهند نیست‌، که لطفی در خود دارد، به‌ویژه چون معنی این دو خیال‌، کمی با هم متفاوت است‌. اولی «تصویر ذهنی‌» است و دومی «اندیشه و گمان‌»

/ 3 نظر / 8 بازدید
طنز و کارتون افغانستان

ظهور اولين نشريه "طنز و کارتون" در تاريخ مطبوعات افغانستان. شما را به صحفه اليکترونيکی این نشریه دعوت می کنم.

mojeer

سلام استفاده کرديم .

shab aawaa

سلام ! اين غم بی حيا مرا باز رها نميکند ........... از من و گريه های من هيح حيا نميکند ...... به خانه من که آمدی نميگويم که فانوس بياور و يا قدم آهسته تر بردار . نم اشکی کافيست ! خنده خوب است اما گريه خوب تر !