امروز با بيدل (شش)

زاهد خجل از مجلس رندان بدر آمد <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

در خانة اين مسخره دختر شده باشد

در بادي امر، اين بيت نامفهوم به نظر مي‌آيد. يعني چه‌؟ چرا بايد زاهد از دخترداشتن خجل شود؟ من ولي معني آن را به كمك بيت زير يافتم‌.

روا دارد چرا بر دختر رز ننگ رسوايي‌؟

گر از انصاف پرسي‌، محتسب هم دختري دارد

شراب را از قديم دختر انگور مي‌دانسته‌اند. اين معني در ادب كهن ما سابقه دارد. زاهد كه هميشه دختر رز را مي‌نكوهيد، حال با خجالت از مجلس رندان بدر مي‌آيد، چون خداوند به او نيز دختري داده است‌. در بيت «چرا بر دختر رز...» اين معني با وضوح بيشتري آمده است‌.

 

/ 2 نظر / 10 بازدید
Naqed

چندان قناعت بخش نيست استاد کاظمی

هميشه

قناعت بخش است يا نه مربوط به خواننده ميشود... گاهی بجز از خود شاعر کمتر کسی درک درست مطلب را می يابد. ولی تعبير آقای کاظمی مرا خوش آمد.