امروز با بیدل (هشتاد و چهار)

صفحة آیینه‌، حیرت‌جوهرِ این عبرت است‌
کای حریفان‌! نقش اسکندر نمی‌دانم چه شد (ص 499)

مشهور است که آیینه را اسکندر مقدونی ساخته است‌. شاعر می‌گوید حیرتی که اکنون آینه دارد (چون آینه مشهور به حیرت است‌) از این است که نمی‌داند نقش اسکندر چه شد و به کجا رفت‌. مضمون این بیت‌، به نحوی عبرت‌گرفتن از سرگذشت رفتگان است‌. در ضمن‌، «حیرت‌جوهر» یک ترکیب است از ترکیبهای خاص بیدل‌.

/ 0 نظر / 5 بازدید