امروز با بیدل (چهل و سه)

با نشئة حلاوت درد آشنا نه‌ای‌

چون نی به ناله پیچ و سراپا شکر برآ

 

در هند و نیز افغانستان‌، نیشکر بسیار یافت می‌شود و حتّی در آنجا شکر را بیشتر از نیشکر می‌سازند، نه از چغندر قند. از سوی دیگر، نی با ناله هم رابطه دارد و هرچند جنس این دو نی با هم فرق دارد، شاعر می‌تواند آنها را یکسان بداند. بنابراین‌، نی ضمن ناله‌کردن‌، شکر هم دارد. بیدل از این رابطه بسیار استفاده کرده‌است‌.

لب‌بستة حلاوت کنج قناعتیم‌

نی بی‌صداست در شکرستان بوریا

/ 1 نظر / 6 بازدید
unknown man

شک و یقین بسان دو هبو که به هر کدام نزدیکتر شوی از دیگری دورتری در مقابل هم ایستاده اند. با شک نمیتوان به غایت بی نهایت عشق رسید