لهجه فارسی افغانستان در ‌چهارخانه

یادآوری.

این نوشته، تاملی است دربارة مجموعة تلویزیونی «چهارخانه» که هم‌اکنون هر شب از شبکه سه سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می‌شود. من این مطلب را برای روزنامة «جام جم» که به واقع ارگان نشراتی صدا و سیمای ایران است  فرستادم، ولی متولیان امر در آن نشریه از چاپ آن خودداری کردند. بنابراین من بهتر می‌بینم آن را در وبلاگ خویش، یعنی تنها جایی که در آن اختیار تمام دارم، درج کنم، چون به نظر می‌رسد که مطرح کردن این سخنان در مطبوعات ایران، نوعی شناکردن بر خلاف جریان آب است.

 

بسيار رنجبار است كه كسي لهجه‌ات‌، اين ركن مهم هويتت را به سخره بگيرد. و رنجبارتر اين است كه لهجه‌اي نازيبا و ناخوشايند را به تو نسبت دهند و آن را به نام تو به سخره بگيرند. و اين رنجي است مضاعف‌.

ما مهاجران افغان در ايران‌، هر شب با ديدن مجموعه طنز «چهارخانه‌» چنين رنجي را متحمل مي‌شويم‌. البته ما مردم‌، فرزند رنجيم و با آن بزرگ شده‌ايم‌، ولي اين بار، دشواري در اين است كه زبانمان را به سُخره گرفته‌اند و زبان خانة حقيقت آدمي است‌.

باري‌، من به ديگر جوانب شخصيتي با عنوان «نذير شنبه‌» در اين مجموعه درنمي‌پيچم و از اينها به اختصار مي‌گذرم كه در افغانستان كسي را «شنبه‌» و «يك شنبه‌» نام نمي‌نهند و خود مي‌دانند كه اينها نام روزهاي هفته است‌، نه نام آدميان‌. فقط كلمة «جمعه‌» آن هم به خاطر قداستي كه دارد، وارد بعضي نامهاي ما شده است‌، مثل «جمعه‌گل‌» و امثال اينها. و نيز به اين موضوع نمي‌پيچم كه نحوة حضور اين شخصيت و اين كه به مرور زمان‌، از كارگري به مراتب و شئون ديگر اجتماعي مي‌رسد و حتي جاي را براي ديگران هم تنگ مي‌كند، خود كنايه‌گونه‌اي است بر حضور مردم مهاجر افغانستان در ايران‌.

باري‌، نقطة تأكيد و گلاية اصلي من كه حدود بيست سال است در اين مملكت قلم مي‌زنم و دربارة زبان فارسي افغانستان و ايران پژوهشهايي كمابيش هم داشته‌ام‌، اين است كه به‌سخره‌گرفتن لهجة هر فارسي‌زبان‌، چه ايراني و چه غيرايراني‌، در اين روزگاري كه ما فارسي‌زبانان نياز به همراهي و همسويي با هم داريم‌، كاري است ناستودني‌. اين بسيار فرق مي‌كند با اين كه در برنامة كودك‌، لهجة فلان قبيلة افريقايي را تقليد مي‌كنند (مثلاً در برنامة فيتيله‌) چون تشابه يا عدم تشابه اين صورت تقليدشده با اصل آن‌، نه چندان محرز است و نه چندان مهم‌.

از اين گذشته‌، چنان كه پيشتر اشاره كردم‌، اين تقليد از لهجة افغانستان‌، متأسفانه بسيار مضحك و ناشيانه از كار درآمده است‌. شايد بگوييد اين ويژگي يك برنامة طنز است‌، ولي همگان نيك مي‌دانيم كه طنزآميزبودن يك مجموعة تلويزيوني‌، نمي‌تواند جوازي براي به سخره‌گرفتن لهجه‌ها باشد، چون يك طنز واقعي‌، بايد بيش از لهجه‌هاي خنده‌آور، بر عناصر باطني‌تر و عميق‌تري متكي باشد، به‌گونه‌اي كه با يك لهجة معيار و بهنجار نيز تأثير خود را برجاي گذارد، چنان كه ديگر شخصيتهاي اين مجموعه‌، لهجه‌هايي سالم و مطابق هنجار دارند. اگر در اينجا نيز ما شخصيتي مي‌داشتيم كه تا حدود زيادي معرّف چهرة واقعي مردم افغانستان باشد، البته جاي چنين چند و چوني نبود.

از آن گذشته‌، من نمي‌دانم كه چرا فقط در برنامه‌هاي طنز نوبت به ما مردم مي‌رسد و چرا كمتر اتفاق افتاده است كه در مجموعه‌هاي تلويزيوني‌، باري يك افغان واقعي‌، با همان رفتار و گفتار طبيعي خودش نشان داده شود، تا حداقل زمينة شناخت بهتر ميان همزبانان فراهم آيد. به راستي شما مي‌خواهيد از همزبانانتان در آن سوي مرز، يعني از بخش عمده‌اي از فارسي‌زبانان دنيا، چه تصويري به مردم خود ارائه كنيد؟ به راستي اين به نفع اين حوزة زباني و فرهنگي است‌؟

البته سازندگان مجموعه‌، گويا براي پيش‌گيري از انتقادهايي كه از اين رهگذر بر كارشان وارد مي‌شود، داستان را چنين تنظيم كرده‌اند كه اين «شنبه‌» به واقع يك ايراني است كه خود را افغان وانمود كرده است‌. ولي اين تمهيد، در كل مجموعه بسيار كمرنگ است و در هر حال‌، اين شخصيت از هر جايي باشد، گويا لهجة افغانستان را تقليد مي‌كند و تأثير منفي خود را بر جاي مي‌گذارد.

باري‌، چنان كه گفتيم‌، دردآور اين است كه آنچه با عنوان لهجة افغانستان در اين مجموعه به نمايش درآمده است‌، با لهجة فصيح‌، شيرين و فاخر مردم اين كشور تفاوتي بسيار دارد. زبان فارسي در افغانستان‌، از جهاتي‌، دست‌نخورده‌، خالص و باستانگونه (آركائيك‌) باقي مانده است‌، به گونه‌اي كه مي‌تواند يادآور لهجة فارسي كهن‌، حتي فارسي كهن ايران كنوني باشد.

نماياندن درست و صادقانة لهجة مردم افغانستان‌، به واقع تصويركردن بخشي از تاريخ پرافتخار زبان ادب فارسي است‌. اين لهجه مي‌تواند همانند يك شي‌ء تاريخي گرانبها براي مردم ايران نيز جذاب باشد. ما شنيده‌ايم داستان حيرت‌كردن استادان دانشگاه ايران را از اين جملة يك دختر فقير در كابل كه به دوستش گفته بود «شرمت باد، از بيگانه دريوزه مي‌كني‌؟»1 و ديده‌ايم كه يك نويسندة صاحب‌نام ايران‌، باري نام مقاله‌اش را از گفتارهاي يك كارگر افغان انتخاب كرده بود كه «از تلخ پروا نيست‌».2

چنان كه پژوهشگران زبان و ادب فارسي مسجل كرده‌اند، لهجة فارسي افغانستان و تاجيكستان‌، به‌ويژه در نظام آوايي خود، با لهجة كهن فارسي قرابت بسياري دارد. بررسي شعر مولانا، فردوسي و حتي حافظ، نشان داده‌است كه قرائت درست شعر آنان‌، بيش از آن كه به لهجة رايج در ايران كنوني نزديك باشد، به لهجة افغانستان نزديك است‌. مثالها و شواهد اين بحث‌، بسيار است و من فقط به منابع مورد نظر ارجاع مي‌دهم‌.3

با اين وصف‌، مي‌توان گفت كه ما در افغانستان امروز، به واقع لهجة ايران قديم را مي‌بينيم‌، كه مردم آن روز طوس و اصفهان و شيراز بدان سخن مي‌گفته‌اند. در ايران‌، همان‌گونه كه تحولات سازندة زبان بيشتر بوده است‌، گويش فارسي نيز بيشتر تغيير كرده است‌، ولي در افغانستان به تبع ركود نسبي زبان‌، لهجة قديم سالم‌تر باقي مانده است‌. يادآوري مي‌كنم كه اين سخن ما دربارة لهجة واقعي مردم افغانستان است‌، نه آنچه از زبان نذير شنبه و آن دوستش در مجموعة «چهارخانه‌» مي‌شنويم‌.

براي ما مردم افغانستان ماية مباهات است كه بعضي واژگان كهن فارسي را حفظ كرده‌ايم‌. بسياري از ما، به «اجاق‌»، «آتشدان‌» مي‌گوييم‌; به «چكمه‌»، «موزه‌» مي‌گوييم‌; به «شلوار»، «ازار» مي‌گوييم‌; به «سفره‌»، «دسترخوان‌» (دستارخوان‌) مي‌گوييم و كسي كه با اين واژگان آشنا باشد، لاجرم شاهنامة فردوسي و تاريخ بيهقي و ديگر متون كهن فارسي را بهتر درك مي‌كند.

ولي به همان ميزان‌، ماية دريغ است كه در شبكه‌هاي گوناگون صدا و سيما، تقريباً هيچ‌گاه به اين ذخاير زباني اشاره‌اي نشده و راهي براي دادوستدهاي سازنده كه پيوستگي بيشتر ميان فارسي‌زبانان را سبب خواهد شد، باز نشده است‌.

با اين وصف‌، به نظر مي‌رسد آنچه در مجموعة «چهارخانه‌» ديده مي‌شود ـ صرف نظر از جوانب اجتماعي و كنايه‌هاي خاص آن ـ كاري در راستاي شناخت و همدلي بيشتر ميان فارسي‌زبانان نيست‌. حتي مي‌توان گفت در اين مجموعه‌، به صورت غيرمستقيم‌، لهجة فاخر فارسي قديم ايران نيز به سخره گرفته شده است‌.

 

 

 

پي‌نوشت‌ها

1. شفيعي كدكني‌، محمدرضا، موسيقي شعر; چاپ دوم‌، تهران‌: آگاه‌، ۱۳۶۸ صفحة ۲۶.

2. عنوان مقاله‌اي است از يوسفعلي ميرشكاك كه متأسفانه نشاني آن را در اين لحظه ندارم‌.

3. شواهد اين بحث را مي‌توانيد در اين منابع بيابيد:

ـ روان فرهادي‌، عبدالغفور، «ياري شاهنامه در پژوهش‌ِ تلفّظِ واژه‌هاي فارسي‌»، برگ بي‌برگي‌، به كوشش نجيب مايل هروي‌; چاپ اول‌، تهران‌: طرح نو، ۱۳۷۸، صص ۱۴۱ ـ ۱۷۲.

ـ فكرت‌، محمدآصف‌، «لهجة بلخ و دريافت بهتر سخن مولوي‌»; نثر دري افغانستان‌; جلد دوم‌، چاپ اول‌، پشاور: بنياد انتشارات جيهاني‌، ۱۳۸۰.

ـ وحيديان كاميار، تقي‌; «زبان فارسي در عصر حافظ»، در قلمرو زبان و ادبيات فارسي‌، چاپ اول‌، مشهد: انتشارات محقق‌، ۱۳۷۶، صص ۱۵۱ ـ ۱۹۴.

ـ بهار، محمد تقي‌; سبك‌شناسي‌: تاريخ تطوّر نثر فارسي‌; ۳ جلد، چاپ نهم‌، تهران‌: مجيد، ۱۳۷۶، صفحات

۲۲۸، ۲۳۰، ۲۳۴، ۳۵۱، ۳۷۸، ۳۹۴ و ۶۳۲.

/ 135 نظر / 60 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سعید

آفرین کاظمی عزیز از جواب متین و پر معنی ات به این آقای احمد پور که مثل بسیاری از ایرانی ها سرشار از غرور بیجای ایرانی گری خویش است

مصطفی

جناب آقای کاظمی سلام مدتی وبلاگ شما را گم کرده بودم و پیدا کردم و به این بحث داغ برخورد کردم. ببینید تقریبا استفاده کمیک از لهجه ها در کشور ما رایج است و خیلی به آن حساسیتی نیست البته آنها که جنبه توهین دارد محکوم است ولی استفاده از شیرینی لهجه های گوناگون جهت ملاحت برنامه ها بلا اشکال بنظر می رسد و فکر میکنم در این سریال یک همچنین استفاده ای شده است .قدری همزبانان عزیز افغان زود رنج شده اند و برخی چنان عصبانی شده اند که برادران خود را با ب 52 تهدید میکنند !!1

مصطفی

اما چند نکته مورد غفلت قرار گرفته است. در این برنامه فضائی ارائه می شود که چند افغان در شان برابر و در فضائی بسیار صمیمی در خانواده ای ایرانی مورد پذیرش قرار گرفته اند. آنها تیزهوشند. نه تنها مسخره نمی شوند بلکه خود دیگران را به استهزا می گیرند. گاه هر یک از آنها با فراست چندین نفر را مدیریت می کند و...... این سریال صمییمت و یگانگی منحضر به فردی را میان عناصر ایرانی و افغانی ترویج می کند و این بسیار ستودنی است و مورد عنایت قرار نگرفته است. در این سریال ، افغان ها را افرادی با هوش ، باذوق ، خوش لباس و مراعی آداب نشان می دهد و این در شکل گیری و توسعه دید مثبت عمومی نسبت به افغان ها موثر است . چرا دوستان ضمن انتقاد خود به این جنبه های مثبت توجه ننموده اند . بنده ندرتا تلویزیون نگاه میکنم و با آن علاقه ای که به افغان دارم بسیاری از قسمت های این سریال را دیدم . استنباطم نه تنها استهزا نبود بلکه گرامیداشت آنها بود. آخر آنکه شما را ناراحت کرده آن لهجه سازی در کمدی ایرانی خیلی رایج است

بهتر است در این موارد با برخوردی سازنده و ضمن تذکر اشکالات ، جنبه های مثبت را متذکر شد. در این سریال افغانی به عنوان یک خارجی خودمانی و حتی به عنوان یک عضو تمام عیار این جامعه نشان داده شده است. این برایم خیلی جذاب بود . البته منهم انتقادات زیادی به رسانه ها دارم اما همیشه باید منصف بود. ما در جامعه جدید خودمان ، یک فرهنگ ساخته وپرداخته شده نوین در زمینه قبول خارجیان در جامعه خودمان مشابه غرب نداریم. در رفتارها ممکن است افراط و تفریط باشد اما بعید است افراد منصف خدمات بی دریغی که کشور ما به افغان های عزیز مهاجر از حیث ارائه امکانات و تحصیل و ... و از حیث گسیل انبوهی دانش پروده شده امروزین به زبان فارسی به جامعه افغانستان کرده را بتوانند نادیده بگیرد

بحث در مورد میراث گذشته نیز نه مهم است نه مطلوب. اینها مربوط به ایران بزرگ است که بله ما و شما عضوی از آن بوده ایم اما فراموش نکنید ایران سرزمین مادر فارسی زبانان است ایران افتخار همه پارسی زبانان است همانطور که افتخار همه اقوام گوناگون ایرانی است. ایران از حیث جمعیت ، محل استقرار ، اندازه سرزمین ، منابع ، سطح توسعه یافتگی ، تمدن و تاریخ و همه دیگر مولفه های قدرت یک قدرت بلاتردید منطقه است کشور های همجوار و همه جمعیت های واقع در حوزه نوروز تبعا می باید به ایران به عنوان وطن خود بنگرند . این را از این جهت عرض میکنم که هویت آنها با ضدیت با ایران شکل نمی گیرد بلکه دقیقا هویت آنها با گرایش به ایران شکل خواهد گرفت.

مصطفی

دو یادداشت بی نام زیر هم از بنده بود. برخی جریان ها در کشورهای مجاور شمال و شرق ایران کوشش می کنند در جریان ملت سازی ، هویت شان را در معارضه با ایران شکل دهند. این یعنی انکار ریشه هویت خودشان زیرا که این هویت ها آنقدر مشترک هستند که جدا سازی آنها متضمن نقیض است. آنها غافل از آننند که این موضع ، تا چه اندازه مخرب است . کشورهای کوچک و بسته (Locked Land) در تقلای برقراری ارتباط هویتی با کشورهای بزرگ همجوار برای استفاده از امتپیازات آنها در راه توسعه هستند و چرا باید برادران عزیز ما در قفقاز ، آسیای میانه و افغانستان از دوستی با ایران با اینهمه امتیازات آن دوری نمایند ایرانی که نیاز ندارند برای اثبات مشترکات خود باآن تقلا کنند . این هویت مشترک خود گویا است.

مصطفی

اینها را صرفنظر از حکومتهای این کشورها در سطح عمومی آن عرض می کنم . اروپائیان سالها در معازضه هویت با یگدیگر جنگیدند اما در دنیای امرروز متحد شدند می دانید چرا چون دنیا امروز دنیای همکاری و همگرائی است و آنها که نزدیک ترند البته استعداد و انکیزه بیشتری برای همگرائی دارند. از این زاویه که به مسائل نگاه کنیم بسیاری از نگرشها سطحی بنظر می رسند. فراتر از اینها بیاندیشیم و مبلغ و مروج دوستی مردمان خود باشیم . با عذرخواهی از اطاله کلام

محمدكاظم كاظمي

مصطفي گرامي. مثل هميشه از سخنان منصفانه و سازنده‌تان بهره بردم. اما در مورد هويت ايراني بايد عرض كنم كه متاسفانه مشكل اين است كه آن هويت بزرگ ايراني توسط دوستان ايراني ما به نفع ايران كنوني مصادره مي‌شود. يعني در مقام افتخار كردن به مفاخر ادب و دانش از آن ايران سخن گفته مي‌شود و در مقام نسبت دادن به خويش پاي ايران امروزي به ميان مي‌آيد. اين طبيعتا ديگر ملل را حساس مي‌كند. به واقع بايد از دوستان ايراني پرسيد كه شما چه كرده‌ايد كه ديگر ملل از ايراني‌ناميدن خويش هراس دارند. شايد از اين هراس دارند كه بيش از اينها چيزي از كف شان برود.

ن

امتحان

نجیب

فقط افغان نیست که دل پرخون از ایرانی دارد. http://titusbogen1.blogspot.com/2007/08/1.html#links