امروز با بیدل (هشت)

فسردگیهای ساز امکان ترانه‌ام را عنان نگیرد

حدیث طوفان‌نوای شوقم‌; خموشی‌، از من زبان نگیرد

 

این بیت‌، در روی جلد چاپ نخست غزلیات بیدل در ایران چاپ شده است و من در سالهای نخست که بیدل می‌خواندم‌، آن را در نمی‌یافتم‌. شاید بدین واسطه که «زبان‌نگیرد» را یک فعل مرکّب می‌دانستم و بر حذف «را» در اینجا وقوف نداشتم‌. در عوض‌، ترکیب «طوفان‌نوا» را دو کلمه می‌پنداشتم (حدیث طوفان‌، نوای شوقم‌).

باری‌، برگردان این بیت به نثر چنین می‌شود که «افسردگیهای ساز امکان‌، عنان ترانه‌سرایی مرا نمی‌گیرد. من حدیث طوفان‌نوای شوق هستم‌. خموشی زبان مرا نمی‌گیرد.

 

شاید شما این بیت را ساده بپندارید و توضیحش را توضیح واضحات‌. ولی من با خود عهد کرده‌ام همه بیتهایی را که روزی در دریافتشان مشکل داشته‌ام‌، در این نوشته بررسی کنم‌.

شاید شما این بیت را ساده بپندارید و توضیحش را توضیح واضحات‌. ولی من با خود عهد کرده‌ام همه بیتهایی را که روزی در دریافتشان مشکل داشته‌ام‌، در این نوشته بررسی کنم‌.

شاید شما این بیت را ساده بپندارید و توضیحش را توضیح واضحات‌. ولی من با خود عهد کرده‌ام همه بیتهایی را که روزی در دریافتشان مشکل داشته‌ام‌، در این نوشته بررسی کنم‌.

 

/ 7 نظر / 7 بازدید
reza

چنانت دوست......................اما تو...؟

saiidi

فدای اشتباهی کارد او را گاه گاه اینجا! (شهریار)

kariam

اگر این دوبیت بیدل را معنی کنی بیسار خوب است من دیشب بیدل می خواندم ودیدم که این دوبیت شاید برای خیلی ها دشوار باشد وپسندیدم که برایت بنویسم تا برای آن عده از دوستان معنایش کنی :از عدم ناجسته کر کرده است گوش عالمی ــ شور نشنیدن صدای بیضه ی فولاد ما. شمع سان عمریست احرام گدازی بسته ایم ــ نیست در پهلو بغیر از پهلوی ما زاد ما در ضمن مطلع غزل را هم می نویسم بی آنکه نیاز به زحمت شرح داشته باشد: آن پری گویند شب خندید بر فریاد ما ـــ ای فراموشی تو شاید داده باشی یاد ما

زينت

دوست دانشمند: برگشت فرخنده تان نيكو باد. خرسند شديم. حرص قانع نيست ورنه اسباب جهان// انچه داريم ما، اينهمه در كار نيست/ يا (انچه ما داريم ، اينهمه دركار نيست ) كدام درست تر است و چه تفاوت در معنا خواهد آمد. اگر توضيح دهيد حين كرم خواهد بود. زينت

کاظمی

رضای عزيز. شنيده‌ام و ديده‌ام که خيلی گرد و خاک کرده‌ای. قدری آهسته تر. به قول بيدل: در اين وادی به آداب نگه بايد خراميدن / که روی نازنينان می‌خراشد نقش پا اينجا. البته در مورد آنچه درباره من و شعرهايم نوشته‌اي سپاسگزارم. جناب سعيدی! کارد يا کرد؟ جناب کريم. من يکی از اين دو بيت را در آن هنگامی که وبلاگم خراب بود شرح دادم که متاسفانه درج نشد و ماند. به هر حال به زودی در خدمت خواهم بود. و زينت گرامی! گويا «آنچه ما در کار داريم اکثری درکار نيست» درست است. يعنی بسياری از آنچه ما فراهم می‌کنيم بيهوده و از سر حرص‌ورزی است.

saiidi

گزار آرد مه من گاه گاه از اشتباه اینجا ــ فداری اشتباهی که آرد او را گاه گاه اینجا . این بیت شهریار را می خواستم بنویسم که یک مصرعش بعدتر به یادم آمد. به هر حال که آرد یا کارد یا کارت هرچه آن دوست بخواند نیکوست.

کاظمی

جناب سعيدی. باز هم به گمانم اشتباه در کار است يعنی «گزار» به جای «گذار» و «فداري» به جای «فداي» البته هر چه آن دوست بنويسد نيکوست.