محمدکاظم کاظمی


+ امروز با بیدل (بیست و هشت)

جز ناله به بازار تو دیگر چه فروشیم‌

این است متاع جگر خسته‌دکانها

باری‌، این بیت را در یکی از جلسات ادبی مشهد خواندم و یکی از ارجمندان شاعر، با تأکید تمام اظهار نظر کرد که «بسته‌دکانها» درست است نه «خسته‌دکانها» و جمعیت نیز با اتفاق آرا، آن نظر را پسندیدند. در آن مقام‌، نشد که بگویم لطف این بیت‌، در کلمة خسته است که با ناله تناسب دارد، چون آدم خسته (زخمی‌) ناله می‌کند. ممکن است اگر صائب بود، «بسته دکانها» می‌گفت‌، ولی بیدل‌، نه‌. این هم بیتی دیگر که با حضور همین خسته و ناله‌.

گوشی که بر فسانة ما وارسد کجاست‌؟

حرمان‌نصیب نالة دلهای خسته‌ایم (ص 866)

نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ٧:٥۳ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٩ دی ۱۳۸٢
کلمات کلیدی: بیدل
comment مهربانی‌ها () لینک