محمدکاظم کاظمی


+ امروز با بیدل (هفتاد و هشت)

در باغ‌، بی‌بهاریم‌، سیری که در چه کاریم‌

گلباز انتظاریم‌، بازی‌کنان بیایید

شاید با معنی‌ای که بازی هم‌اکنون در حوزة زبانی ایران دارد، بازی‌کنان آمدن‌، شایستة این غزل به نظر نیاید. ولی در حوزة زبانی افغانستان ـ و نیز یحتمل هندوستان آن روز ـ «بازی‌کردن‌» به معنی «رقصیدن‌» نیز رایج است‌. این از مواردی است که آشنایی با زبان فارسی مناطق خاوری این قلمرو زبانی‌، در فهم شعر بیدل ـ و دیگر قدما ـ به کار می‌آید.

نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ۸:٥٩ ‎ق.ظ ; شنبه ٧ آذر ۱۳۸۳
کلمات کلیدی: بیدل
comment مهربانی‌ها () لینک