محمدکاظم کاظمی


+ امروز با بیدل (هفتاد و پنج و هفتاد و شش)

ای زاهد! اگر شعلة آهی به دلت نیست‌،

بی تیر، کمان تو چه سود از چله دارد؟ (ص 387)

چله در دو معنا منظور است‌، یکی اعتکاف چهل‌روزة زهاد و دیگری‌، چلة کمان‌. البته در این بیت‌، تشبیه «آه‌» به «تیر» هم منظور است که تشبیهی است قدیمی در شعر فارسی‌.

 

 

یاران چو گردباد، که جوشد ز طرف دشت‌

دامن به زیر پا، به هوا چنگ می‌زنند (ص 391)

تصویر بسیار تازه و مدرن است‌. دکتر شفیعی کدکنی‌، در کتاب صور خیال در شعر فارسی‌، بحثی دارند دربارة پویایی تصویر. می‌توان این بیت را نمونة خوبی برای این معنی دانست‌.

نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ٩:۳٤ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٦ آبان ۱۳۸۳
کلمات کلیدی: بیدل
comment مهربانی‌ها () لینک