محمدکاظم کاظمی


+ امروز با بيدل (هفتاد و چهار)

زاهد خجل از مجلس رندان بدر آمد

در خانة اين مسخره دختر شده باشد (ص 401)

در بادي امر، اين بيت نامفهوم به نظر مي‌آيد. يعني چه‌؟ چرا بايد زاهد از دخترداشتن خجل شود؟ من ولي معني آن را به كمك بيت زير يافتم‌.

روا دارد چرا بر دختر رز ننگ رسوايي‌؟

گر از انصاف پرسي‌، محتسب هم دختري دارد

شراب را از قديم دختر انگور مي‌دانسته‌اند. اين معني در ادب كهن ما سابقه دارد. زاهد كه هميشه دختر رز را مي‌نكوهيد، حال با خجالت از مجلس رندان بدر مي‌آيد، چون خداوند به او نيز دختري داده است‌. در بيت «چرا بر دختر رز...» اين معني با وضوح بيشتري آمده است‌.

نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ۳:٥۱ ‎ق.ظ ; شنبه ٩ آبان ۱۳۸۳
کلمات کلیدی:
comment مهربانی‌ها () لینک