محمدکاظم کاظمی


+ امروز با بیدل (هفتاد و دو)

مطرب‌! نفست زمزمة لعل که دارد؟

در نالة نی می‌زند امروز شکر موج (ص 375)

در هندوستان غالباً شکر را از نیشکر می‌گیرند و این‌، دستمایة بیدل است برای بسیاری از مضمون‌سازیها در رابطه با «شکر» و «نی‌». این «شکر» در این بیت‌، با لعل (لب‌) مصراع اول هم تناسب دارد.

شاید بعضی نکته‌سنجان‌، میانه «نالة نی‌» و «موج‌» هم رابطه حس‌کنند و به این نتیجه برسند که بیدل به طور اشراقی از خاصیت موجی صدا آگاهی داشته‌است‌. ولی من چنین نمی‌پندارم‌. کاربرد «موج‌» برای نشان‌دادن کثرت و فراوانی در شعر بیدل بسیار سابقه دارد.

موج گل بی‌تو خار را ماند

صبح‌، شبهای تار را ماند

q

موج‌ِ جنون می‌زند، اشک‌، پریشان کیست‌؟

ناله به دل می‌خلد، بسمل مژگان کیست‌؟ (ص 340)

من با استخراج کشفیات علمی امروز از شعر گذشتگان چندان موافق نیستم.

نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ۱۱:٥٤ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸۳
کلمات کلیدی: بیدل
comment مهربانی‌ها () لینک