محمدکاظم کاظمی


+ امروز با بیدل (شصت و هفت)

بیدل‌، به مزرعی که امل آبیار اوست‌

بی‌برگ‌تر ز آبلة پا دمیدن است (ص 353)

مصراع دوم‌، یک حذف دارد، آن هم نه به قرینة لفظی و نه به قرینة معنایی‌، بلکه به قرینة سبکی‌، یعنی بیدل گاه این گونه جملات اسنادی ظاهراً ناقص می‌آورد که باید مسند آن را با حدس و گمان فراهم ساخت‌. اینجا در واقع می‌گوید «بی‌برگ‌تر ز آبلة پا دمیدن چارة کار است‌» یا «بی‌برگ‌تر ز آبلة پا دمیدن شایسته است‌». این هم نمونه‌هایی دیگر از این کارکرد زبانی‌.

تا توانی گاه‌گاهی بی تکلّف زیستن‌

زین تعلّقها که داری‌، اندکی وارستن است (ص 265)

نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ٧:٢٩ ‎ب.ظ ; شنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸۳
کلمات کلیدی: بیدل
comment مهربانی‌ها () لینک