محمدکاظم کاظمی


+ امروز با بیدل (شصت و پنج)

ای بی‌خبر! ز صاف‌دلان احتراز چیست‌؟

زنگی است آن که آینه روز سیاه اوست

این زنگی سیاه‌پوست است که در آینه‌دیدن برایش ناگوار است ـ چون به زشتی خویش واقف می‌شود ـ وگرنه کسی که از جمالی بهره دارد، چه باکی از آینه دارد؟ صاف‌دلان نیز نوعی آینة معنوی اند و فقط کسی از آنها احتراز می‌کند که ترس از آشکارشدن جمال خویش داشته‌باشد.

در ضمن‌، «روز سیاه‌» ایهام دارد; هم به معنی نگون‌بختی است و هم سیاهی‌اش با زنگی رابطه می‌یابد.

بیدل در یکی دو جای دیگر هم از تصویر زنگی و آینه با مضمونی قریب به این‌، بهره جسته است‌:

می‌بایدم ز خجلت اعمال زیستن‌

نومیدتر ز زنگی آیینه‌دیده‌ای‌

q

با خوی زشت‌، صحبت روشندلان مخواه‌

زنگی خجل شود به تماشای آینه

نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ۱٠:٠٦ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸۳
کلمات کلیدی: بیدل
comment مهربانی‌ها () لینک