محمدکاظم کاظمی


+ امروز با بیدل (پنجاه و هشت)

تا لطافت از طبایع رفت، شعر از رتبه ماند

مشتری گردید سنگ و قیمت کالا شکست

این بیت هم شبکهای از ارتباطات با خود دارد. مشتری سنگ میشود، یعنی خشک میشود. از طرفی دیگر، این سنگ میتواند با ترازو رابطه یابد (سنگ ترازو). در عین حال، برای کاهش قیمت، «شکستن» به کار رفته که میتواند در اثر سنگ باشد. همان سنگی که تاکنون مشتری بوده است. همة این شبکه، در اختیار مصراع اول قرار دارد و درشتی سنگ هم که متضاد لطافت است.

نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ٧:٠٢ ‎ق.ظ ; جمعه ۱٢ تیر ۱۳۸۳
کلمات کلیدی: بیدل
comment مهربانی‌ها () لینک