محمدکاظم کاظمی


+ امروز با بیدل (پنجاه و هفت)

سایه‌ام را می‌توان چون زلف خوبان شانه کرد

بس که طبع من به صد فکر پریشان آشناست

رابطة پریشانی زلف معشوق و پریشانی فکر عاشق‌، از آن مضمونهای عام و کلیشه‌ای مکتب هندی است‌. دهها بار، دهها شاعر این مضمون را پرورانده‌اند، گاه خنک و کلیشه‌ای و گاه البته با اندکی هنرنمایی در شیوة ارائة آن‌، که این بیت بیدل از این گونه است‌. شانه‌کردن سایه در اینجا لطفی خاص دارد و البته سایه با سیاهی خویش‌، تناسبی هم با زلف یافته است‌. همین لطف‌، ما را به نقل این بیت واداشت‌. چند نمونة دیگر از این مضمون فقط از شعر بیدل‌:

گَرد ما ننشست جز در دامن زلف بتان‌

هر کجا بینی‌، پریشان با پریشان آشناست‌

O

خیال حلقة زلف تو ساغری دارد

که رنگ نشئة آن نیست جز پریشانی‌

نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ٩:٠٥ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٧ تیر ۱۳۸۳
کلمات کلیدی: بیدل
comment مهربانی‌ها () لینک