محمدکاظم کاظمی


+ امروز با بیدل (پنجاه و یک)

عرض تعداد مراتب‌، خجلت شوق رساست‌

آنچه دل ممنون دیدنها شود آن بینمت

مصراع اول‌، بسیار زیبا و منسجم است‌. علت هم این است که شاعر، جملة فعلیه را اسنادی ساخته است‌. می‌خواست بگوید: شوق رسای من از این که برای مقام تو تعداد مراتب را بشمارد، خجالت می‌کشد. به بیان دیگر، همین که بگویم تو شایستة فلان مقام و مرتبه هستی هم نابه‌جاست‌، چون باز هم حد تعیین کرده‌ام‌. فقط دوست دارم تو را در جایی ببینم که دلم ممنون دیدنها شود. تشخیصی که به «دیدن‌» بخشیده هم جالب است‌.

نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ۸:٤٤ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸۳
کلمات کلیدی: بیدل
comment مهربانی‌ها () لینک