محمدکاظم کاظمی


+ بگذر ز شهان و ناز سلطانی شان

این مطلب در شمارة بهمن 1385 نشریة «تارنگ‌» (ویژة جشنوارة شعر فجر) چاپ شد.

 

بگذر ز شهان و ناز سلطانی‌شان‌

 

وز کبر و غرور و نخوت فانی‌شان‌

 

بر دانة چندی است که گیرند از مور

 

آرایش مطبخ سلیمانی‌شان‌

 

(بیدل‌)

 

در میان شاعران بزرگ زبان فارسی‌، کمتر کسی را می‌توان یافت که توانسته باشد بدور از دایرة نفوذ حاکمیت به سر برد و قلم به مدح شاهان نفرساید و از آن بالاتر، در مواجهه با آنان از در انتقاد درآید. اگر هم هجو و قدح شاهان بوده است‌، غالباً با تکیه بر قدرت حکومتهای مخالف بوده است و گاه مدح آن قدرت را در کنار داشته است‌.

 

واقعیت این است که شعر فارسی‌، از آغاز در جوار دربار بالید و رشد کرد و این مجاورت‌، امری طبیعی تلقی می‌شد، چنان که اگر در جایی خلاف آن به ظهور می‌رسید، مایة شگفتی به حساب می‌آمد. ما را در این نوشته سر چند و چون در زمینه‌های سیاسی‌، اجتماعی و مذهبی این پدیده نیست و البته یادآور می‌شویم که بنا بر این زمینه‌های عینی‌، نمی‌توان همه تقصیر را متوجه شاعران دانست‌، چون این یک اصل کلّی است که اگر پدیده‌ای در یک زمان یا مکان شیوع تمام می‌یابد، لاجرم باید دلایلی طبیعی برای وجود خود داشته باشد و اینجا دیگر سهم تلاشهای شخصی افراد در ظهور آن کمرنگ می‌شود.

 

ولی با این همه‌، فقدان درگیری‌، اعتراض و انتقاد نسبت به حاکمیت در شعر فارسی بارز است و به همین سبب شاعرانی که خردک شرری از این جرأت و جسارت را دارند، سخت برجسته می‌شوند. و عبدالقادر بیدل یکی از این شاعران است‌.

 

همین‌جا بگویم که ما هیچ در پی آن نیستیم که به اتکای شعرهای انتقادی این شاعر و چشم‌پوشیدن از بقیه آثار او، از این شاعر صوفی‌مسلک یک چهرة انقلابی و یا سیاسی همچون اقبال لاهوری یا ملک‌الشعرا بهار ترسیم کنیم و در شعر بیدل‌، در پی چیزهایی باشیم که در کار اینان می‌توان یافت‌.

 

واقعیت این است که خلق و خوی انقلابی و میهن‌دوستی و مبارزه و عصیان به شکل امروزین آن‌، امری است تازه و سراغ‌گرفتن آن در شاعران‌، نویسندگان و علمای قرون گذشته کاری بی‌حاصل است‌. بنابراین‌، آن شاعران را باید در قیاس با زمانه‌شان بررسی کرد و در این بررسی‌، عبدالقادر بیدل موقعیتی شاخص می‌یابد.

 

یک شاخصة مهم زندگی و شعر بیدل‌، دوری از دربار است و کم‌اعتنایی به شاهان عصر. در آن زمانه‌ای که غالب شاعران‌، توفیق اجتماعی خود را در پیوستن به مراکز قدرت می‌دیدند و به امید راه‌یافتن به دربار گورکانی هند، صدها فرسنگ راه خشکی و دریایی را می‌کوبیدند تا به دربار شاه‌جهان یا اورنگ‌زیب راه یابند، بیدل در همان دهلی‌، حاضر نشد که تا قصر شاهی قدم رنجه کند و فیلی را که پادشاه برایش هدیه کرده بود، تحویل بگیرد. این البته حرف کمی نیست‌.

 

این همه در حالی است که شاهان و شاهزادگان گورکانی سخت مشتاق حضور بیدل بودند و حتی گاهی کار از دعوت گذشت و به اصرار و ابرام رسید که بیدل در جواب آن‌، شاه عصر را به مهاجرت خویش از هندوستان تهدید کرد.

 

شواهد این برخوردها در نثرهای بیدل به‌ویژه رقعات او و نیز در آثار تذکره‌نویسان عصر بسیار است که ما به تفصیل بدانها نمی‌پردازیم‌. فقط پاره‌ای از «سفینة‌الشعرا»ی خوشگو را نقل می‌کنیم که هم بر قناعت‌پیشگی شاعر دلالت دارد، هم بر اصرار و ابرام شاهان و هم بر تهدیدی که پیشتر گفته آمد.

 

«محمد فرخ‌سیر اول استمزاج کرد. چون معلوم نمود که او (بیدل‌) به ملاقات نخواهد آمد، دو هزار روپیه و یک زنجیر فیل رعایت کرد. زر نقد به خدمتش رسید. چون وکیل از طرف ایشان برای آوردن فیل نرفت‌، متصدّیان شکم‌بند به حلق فرو بردند. و شاه عالم بهادر شاه‌، بر منعم خان‌، خان‌ِ خانان‌، اکثر می‌فرمود که به میرزا بیدل تکلیف نظم شاهنامه نموده شود. منعم خان که آشنای قدیم او بود، پنج شش بار نوشت‌، میرزا قبول ننمود. عاقبت جوابی به درشتی نگاشت که اگر خواه‌مخواه مزاج پادشاهی به این پلّه است‌، من فقیرم‌، جنگ نتوانم‌، ترک ممالک محروسه نموده به ولایت دیگر می‌روم‌.»

 

از این مطلب‌، میزان خودکامگی و استبداد این شاهان نیز روشن می‌شود که شاعری صاحب‌نام همچون بیدل به خاطر خودداری از باریافتن به حضورشان تا مرز تبعیدی خودخواسته پیش می‌رود.

 

و از این سماجتها، میزان پرهیز شاعر از دربار هم برجسته‌تر می‌شود، بدین معنی که او حاضر بود سرزمینی را که دیگران با هزار شوق و اشتیاق بدان مهاجرت می‌کردند، ترک کند ولی به خدمت پادشاه عصر نرود. به راستی این شاعر نمی‌توانست از سه هزار غزلش چند ده‌تایی را نثار این جماعت بکند و دهانشان را ببندد؟ این کاری دشوار نبود و پیش از او لسان‌الغیب و شیخ اجل بارها این روش را آزموده بودند، ولی بیدل با سماجتی ویژه تا آخر عمر دوام آورد و با استغنای تمام سرود:

 

ای بسا معنی روشن که ز حرص شعرا

 

خاک جولانگه اسپ و خر اهل جاه است‌

 

وی بسا نسخه که در مکتب تشویش طمع‌

 

روسیاه ابد از مدح امیر و شاه است‌

 

مرجع معنی این سست‌خیالان دریاب‌

 

تا بدانی چقدر فطرتشان کوتاه است‌

 

صله‌مشتاق گداطبع ز مضمون بلند

 

گر همه پای بر افلاک نهد، در چاه است‌

 

و امّا طبیعی است که همیشه نمی‌توان با همه بر سر ماجرا و جنجال بود، آن هم از سوی شاعری که چندان اهل قال و مقال نیست‌. به همین سبب بیدل در بسیار مواقع می‌کوشید با سخنانی نرم و تشریفاتی‌، در عین امتناع از حضور در دربار، دهان درباریان را بسته نگه دارد و دلشان را خوش سازد که «اگر به خدمت نمی‌رسم‌، از ناتوانی است و من همچنان دورادور دعاگوی شما هستم و نزدیکی و دوری ظاهری مهم نیست‌» و از این قبیل سخنان که در غزل زیر می‌توان دید:

 

اگر خورشید گردونم‌، وگر گَرد سر راهم‌

 

گدای حضرت شاهم‌، گدای حضرت شاهم‌

 

قبولی داشتم در بارگاه عرش‌ْتعظیمش‌

 

کز آن کسب سعادتها کنون مقبول اللهم‌

 

ز اقبال زمین‌بوسش غنایی کرده‌ام حاصل‌

 

کز انعام فلک جز عذر استغنا نمی‌خواهم‌

 

سجودی می‌برم از دور، خاک آستانش را

 

به آن قربی که نزدیکان هم از دورند آگاهم‌

 

چه نزدیکی‌، چه دوری‌، بندگی باطل نمی‌گردد

 

فدایی بودم‌، اکنون از دعاگویان درگاهم‌

 

شاید این لحن قدری متواضعانه و سازشکارانه به نظر آید، ولی باید دقت داشت که شاعر با این غزل در پی جلب توجه پادشاه نیست و آن را وسیلة تقرب به دستگاه نمی‌سازد، بلکه بدین وسیله می‌خواهد شرّ عقوبت شاهزاده محمداعظم را از خود دور کند، چون او صراحتاً و کتباً از شاعر درخواست خدمت در دستگاه کرده است و جواب منفی به نامة پادشاه‌زاده دادن‌، با لحنی از این سردتر دیگر امکان نداشته است‌. اینجا همین که بگوید «از دور دعایت می‌کنم‌» چیزی کم از دشنام نیست‌.

 

q

 

آنچه تا کنون گفتیم‌، اشارتی بود به سلوک شخصی بیدل‌. ولی برای ما که اکنون با شعر این شاعر طرف هستیم‌، اینها کافی نمی‌نماید و باید دید که شاعر ما در سخن خویش تا چه حد بدین سلوک وفادار بوده است‌.

 

بیدل سلوک عملی خود را در شعر، در چند بیت از قصیدة «مداح فطرت‌» به اجمال ترسیم کرده است‌. او می‌گوید:

 

بیدل‌، من آن نیم که شوم تاجر کمال‌

 

جایی که عام و خاص‌، سخن راست مشتری‌

 

در عرصة بیان نفسی گرد می‌کنم‌

 

بی دعوی فضیلت و لاف سخنوری‌

 

محکوم بی‌نیازی شوقم‌، نه محو فکر

 

آزادم از تخیّل اوهام‌گستری‌

 

از هیچ‌کس نیم صله‌اندیش بیش و کم‌

 

مداح فطرتم‌، نه ظهیرم‌، نه انوری‌...

 

حیف است فطرت و صله‌مشتاق عمر و زید

 

دارد قصور همت از این رنگ شاعری‌

 

و خود نیز غالباً بدین روش وفادار مانده است‌، چنان که در دیوانش کمتر اثری می‌توان یافت که بوی صله‌اندیشی از آن به مشام برسد. ولی نباید از نظر دور داشت که در آن زمانه نیز همانند همیشه امرا و حکمرانان محلّی قدرشناس و فضل‌دوستی یافت می‌شدند همچون نواب شکرالله خان و نواب عاقل خان راضی که به دوستی بیدل مفتخر بودند و فرزندانشان غالباً شاگردی او می‌کردند. این دو خان فضیلت‌مآب‌، در حمایت مادی و معنوی از بیدل بسیار کوشیدند و بیدل هم البته حق این ادب‌پروری آنان را به جای می‌آورد. در آثار بیدل‌، شعرهایی دربارة اینها و یکی دو تن دیگر از امرای عصر هم یافت می‌شود که البته بیشتر لحنی دوستانه دارد، نه مداحانه‌.

 

به ارتباط همین دوستی‌، بیدل گاهی ماده‌تاریخ‌هایی برای بعضی وقایع عصر از جمله جنگها و فتوحات اورنگ‌زیب هم نوشته است که البته بیشتر جنبة تشریفاتی و تعارفی دارد و بیدل خود بدان اشاره می‌کند. در یادداشتی که بیدل همراه یکی از این ماده‌تاریخ‌ها به نواب شکرالله خان نوشته است‌، در ضمن این یادکرد تشریفاتی‌، تعریضی تمسخرآمیز نسبت به اورنگ‌زیب عالمگیر (ملقب به بدر منیر) شاه مقتدر و مستبد عصر دیده می‌شود که به راستی شگفت‌آور است‌. بیدل می‌گوید: «اندیشة دعاگوی‌، بهانه‌جوی تقریبی است که به آن وسیله تحفة فقرا در پیش گذارد، یا مصرعی در آن جناب معروض دارد. وگرنه چه نواب و کدام مستطاب‌، بلکه چه عالمگیر و کدام بدر منیر؟» (رقعات‌، نامة 95)

 

این را نباید انکار کرد که بیدل در مواردی متأثر از این ارتباطهای دوستانه بوده و شعرهایی نیز برای ادای حق این دوستان و رضایت خاطر آنان سروده است‌، چنان که خود در رباعی‌ای می‌گوید:

 

بیدل‌! ما را هرزه‌درایی شان نیست‌

 

مدح میر و ستایش سلطان نیست‌

 

زین دست کلامی که ز ما می‌شنوی‌

 

غیر از ایثار خدمت یاران نیست‌

 

q

 

 

 

بحث بعدی این است که شاعر جدا از گرایش شخصی خویش به عزلت و قناعت‌، چه نگاهی به حاکمیت دارد. واقعیت این است که هرچند نه بسیار، ولی در حدی قابل توجه‌، شعرهایی انتقادی هم از بیدل بر جای مانده است که نظایر آن را در کار دیگر شاعران کهن خویش‌، کمتر دیده‌ایم‌.

 

البته باز هم باید تأکید کرد که بیدل شاعری سیاسی و اجتماعی از نوع شاعران مشروطه و بعد از آن تا امروز نیست که از سراپای شعرش مباحث و چالشهای روز را سراغ بگیریم‌. به طور کلّی این مضامین در شعر کهن ما کمرنگ است‌. ولی در قیاس با دیگر شاعران کهن‌، بیدل را شاعری درگیر و منتقدی اجتماعی می‌یابیم‌، به‌ویژه در رباعیاتش‌. البته در غزل بیدل نیز از این دست سخنان می‌توان یافت که باز هم به نسبت دیگر هم‌سلکانش قابل توجه است‌:

 

ز طبل و کرّ نای سلطنت آواز می‌آید

 

که دنیا بیش از این چیزی ندارد، ترک شاهی کن‌

 

نشانها نقش بر آب است در معمورة امکان‌

 

نگین بیهوده در زنجیر دارد نام شاهان را

 

بی‌تمیزی چند، بر ایوان و قصر زرنگار

 

نازها دارند، گویا در دلی جا کرده‌اند

 

ای بی‌خردان‌! غرّة اقبال مباشید

 

دولت نبوَد بر همه جاوید مبارک‌

 

ملک آفاق گرفتیم و گدایی باقی است‌

 

پادشاهیم اگر کنج مزاری گیریم‌

 

البته باید پذیرفت که رویکرد شاعر به این موضوع در غزلیات‌، بیشتر از منظر زهد و قناعت شخصی است تا از منظر ستیزه‌جویی با حاکمیت‌; و این سلوکی است سعدی‌وار. ولی در رباعیاتش عنایت بیشتری به این موضوع دارد و به تضادهای اجتماعی و اقتصادی و جابرانه‌بودن حکومت بیشتر اشاره می‌کند. نه تنها در این موضوع‌، که در بقیه مباحث اجتماعی نیز رباعیات بیدل را غنی‌تر می‌یابیم‌. اینجاست که بر سیطرة «خام‌جوشان‌» بر دنیا اعتراض می‌کند و شاهان را «ماردوش‌» و «درازگوش‌» می‌نامد.

 

دنیا که مقام نیش و نوشی بوده است‌

 

هر روز به دست خام‌جوشی بوده است‌

 

اینجا ضحّاک ماردوشی بوده است‌

 

اسکندر هم درازگوشی بوده است‌

 

به ایهام کلمة «درازگوش‌» توجه کنید که هم به افسانه مربوط به گوشهای بلند اسکندر اشاره دارد و هم یادآور خران است‌. در کلمة «هم‌» نیز ظرافتی است‌; یعنی گویا نه تنها دیگران‌، که اسکندر هم‌... و بدین ترتیب به واقع همه شاهان و من‌جمله هم‌عصران خود را شامل این توصیف می‌داند.

 

واقعیت این است که نگاه شاعران کهن ما به حاکمیت‌، حتی حاکمان ظالم‌، بیشتر از منظر وعظ و نصیحت بوده است‌، از این دست که‌

 

به نوبت‌اند ملوک اندر این سپنج‌سرای‌

 

کنون که نوبت توست ای ملک به عدل گرای‌

 

ملاحظه می‌کنید که در اینجا شاعر بر این نوبتی بودن و این که اکنون لاجرم نوبت از آن شاه حاکم است‌، هیچ اعتراضی ندارد. این را به عنوان یک سرنوشت محتوم می‌پذیرد و فقط می‌کوشد شاه را در این دایره سفارش به عدل کند.

 

ولی در شعر بیدل‌، هر چند به ندرت‌، مواردی از نپذیرفتن این اصول و مبانی را می‌بینیم و این بسیار ارزش دارد. درست است که بیدل هیچ‌گاه از جمهوری و دموکراسی و مراجعه به آرأ عمومی سخن نمی‌گوید و انتظار این سخنان در آن زمانه‌ها مثل این است که انتظار داشته باشیم فی‌المثل دانشمندان آن عصر قوانین ترمودینامیک یا اصل عدم قطعیت هایزنبرگ را تشریح کنند. ولی همین که شاعر مشروعیت حکومتهایی را که به زور به دست می‌آمده است زیر سؤال می‌برد هم حرفی است قابل توجه‌.

 

هر چند به عدل دین حق رهبر بود

 

جهد علما پیرو حکم زر بود

 

سلطان هر گاه ریخت خون پدرش‌

 

گفتند جهاد کرده‌، او کافر بود

 

و جالب است که بدانیم این سخن در مورد اورنگ‌زیب پادشاه هم‌عصر بیدل مصداق می‌یابد که برادران را بر سر تاج و تخت کشت و پدر را محبوس ساخت‌.

 

وقتی اوضاع حکومت بعد از اورنگ‌زیب خراب‌تر شد و نااهلان بیشتری بر سر کار آمدند، لحن شاعر نیز تندتر شد و تا مرز دشنام‌گویی نیز پیش رفت‌.

 

افسوس که ساز سلطنت شد فاسد

 

گردید متاع دولت و دین کاسد

 

نظم هندوستان کنون منحصر است‌

 

بر دیوث و لئیم و حیز و حاسد

 

یکی از محورهای اندیشة بیدل‌، ظلم‌ستیزی است و این مفهوم هرچند به طور مستقیم حکومت را نشانه نمی‌گیرد، از این روی قابل توجه است که یکی از مصادیق اصلی ظلم در آن زمانه‌ها حاکمیتها بوده‌اند. مسلماً برای شاعری که به خاطر نرفتن به حضور پادشاه به خطر تبعید مواجه می‌شد، هیچ ممکن نبود که بگوید این ظالمان به راستی چه‌کسانی‌اند، ولی از لحن بیان او دانسته می‌شود که غالباً طبقة حاکم را در نظر دارد:

 

ز غارت ضعفا مایه می‌برد ظالم‌

 

ز پهلوی خس و خاشاک‌، شعله عیاش است‌

 

آزار ظالم از اثر دستگاه اوست‌

 

بیدل‌، به خون نشستن خنجر ز دسته است‌

 

و بالاخره بیدل در مواردی هرچند اندک‌، از توصیف وجود ظالم می‌گذرد و روش برخورد با او را می‌آموزد.

 

ظالم پوشد لباس خون‌بافته را

 

تا زیر کند خصم زبون‌یافته را

 

با سنگدلان شعله‌خو سختی کن‌

 

بردار به آهن‌، آهن تافته را

 

و اینها نه تنها در قیاس با شعر آن روزگار، که با توجه به کارنامة ادبی بسیاری از شاعران امروز نیز جوهرة قابل توجهی از ظلم‌ستیزی‌، انتقاد از حاکمیت و رسواساختن پلیدیهای شاهان عصر را در کارنامة بیدل نشان می‌دهد.

 

نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ٦:٥٠ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٥
کلمات کلیدی: بیدل و شاعران فارسی
comment مهربانی‌ها () لینک

+ ۲۶ دلو (بهمن)

امروز سالروز خروج نیروهای روسی از افغانستان بود. و من در آن ایام این شعر را به همین مناسبت نوشته‌بودم.

برگردید...

 

 

 

هلا، هلا! به کجا می‌روید؟ برگردید

 

قدم نهید به میدان‌، اگر، نه‌نامردید

 

کجا روید چنین سرفکنده و خاموش‌؟

 

کجا روید چنین نیمه‌جان و نعش‌به‌دوش‌؟

 

کجا روید چنین خسته و عرق‌ریزان‌؟

 

کجا روید چنین از رکاب‌آویزان‌؟

 

در این مقابله با خشمهای سنگ‌به‌دست‌،

 

چه شد مگر که نماندست‌تان تفنگ به دست‌؟

 

کدام صخره مگر پایمالتان کرده‌است‌؟

 

کدام صاعقه آیا زغالتان کرده‌است‌؟

 

ز دست‌، بیرقتان را کدام طوفان برد؟

 

ز دشت‌، خیمةتان را کدام آتش خورد؟

 

عذاب راه ندانسته و رکاب زدید

 

حساب موج نکردید و تن به آب زدید

 

ندیده رنج صحاری و رهسپار شدید

 

نخوانده رمز سواری‌، چرا سوار شدید؟

 

هزار صخره در این کوه پای می‌شکند

 

هزار درّه در این ره سوار می‌فِکَند

 

هزار باد از این دشت خاک می‌روبد

 

هزار سیل در این عرصه پای می‌کوبد

 

هزار رهرو گستاخ‌، خاک خورد اینجا

 

هزار قافله از درد جان‌سپرد اینجا

 

هزار جمجمه اینجا نشسته بر خاک است‌

 

که یادگارِ ز ره‌ماندگان بیباک است‌

 

q

 

هلا، هلا! به کجا می‌روید؟ برگردید

 

قدم نهید به میدان‌، اگر، نه‌نامردید

 

قدم نهید، قدم‌، گر به پای ماندستید

 

برآورید نفس‌، گر هنوز هم هستید

 

اسفند 1367

نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ٦:۳٩ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٥
کلمات کلیدی: شعر کاظمی

+ مقدمه گزيده غزليات بيدل

به لطف و ياري خداوند، بالاخره كار «گزيدة غزليات بيدل‌» به پايان رسيد، كتابي كه از حدود يك سال پيش وعدة تدوين آن را داده بودم و بارها خلف وعده شده بود. كاري بود نهايت سنگين‌، به‌ويژه با توجه به حجم كتاب و نيز شرحها و توضيحها و واژه‌نامه‌اش‌.

آنچه در پي مي‌آيد مقدمة كتاب است كه در آن كمابيش ويژگيهاي اين گزيده نيز ترسيم شده و براي استفاده از نظرهاي دوستان‌، پيش از چاپ كتاب در اختيار شما قرار مي‌گيرد. هنوز يكي دو روز تا ارسال كتاب به ناشر وقت دارم و مي‌توانم نظرهاي اصلاحي دوستان را اعمال كنم‌.

با سپاس‌

 

 

 

كه دارد طاقت هم‌چشمي ظرف حباب من‌؟

محيط از خود تهي گرديد تا بيدل برون آمد

ابوالمعاني ميرزا عبدالقادر بيدل‌، شاعر بزرگ زبان فارسي است‌; از شاعران محوري و كليدي‌، در رديف سخنوراني چون حافظ، مولانا، سعدي‌، فردوسي‌، نظامي و سنايي‌.

بيدل شاعري است زادة هندوستان و پروردة محيط ادبي آن كشور در قرنهاي يازدهم و دوازدهم هجري‌، يعني اواخر دوره‌اي كه هند كانون زبان و ادب فارسي بود. به همين سبب گاهي او را به «عظيم‌آبادي‌» يا «دهلوي‌» هم ملقّب مي‌كنند.

او در سال 1054 ق‌. در شهر عظيم‌آباد از ايالت پتنه به دنيا آمد. پدرش عبدالخالق كه سپاهي‌اي بود صوفي‌مشرب‌، نام عبدالقادر گيلاني سرسلسلة صوفيان قادري را بر فرزندش نهاد. از لحاظ قومي‌، آنان مغولاني كوچيده از ماورأالنهر بودند، و مي‌دانيم كه هندوستان در آن عصر در سيطرة مغولان بود.

عبدالقادر به‌زودي از پدر و مادر يتيم شد و به ساية حمايت عمّش ميرزا قلندر درآمد كه خود سرداري شجاع بود و در عين حال‌، مردي اهل عرفان و معرفت‌. عبدالقادر جوان تحصيلات سنّتي مدرسه‌اي را به اشارة ميرزا قلندر رها كرد; به شاگردي اهل تصوّف و مجذوبان عصر درآمد و به اتكاي هوش و ذكاوت سرشارش به‌زودي مبادي عرفان و طريقت را آموخت‌.

او شاعري را از نوجواني و در مكتب آغاز كرده بود. در آغاز «رمزي‌» تخلّص مي‌كرد، ولي به زودي به يمن شعر «بيدل از بي‌نشان چه‌گويد باز» سعدي‌، تخلّص «بيدل‌» را برگزيد. از همان زمان طبعي جوشان و قريحه‌اي شگفت داشت‌، چنان كه قصيدة «سواد اعظم‌» و مثنوي «محيط اعظم‌» محصول روزگار جواني اوست و بر كمال پختگي‌اش گواهي مي‌دهد.

عصر زندگي شاعر، دوراني پرآشوب بود و آغاز زوال خاندان بابري هند. بيدل سيزده ساله بود كه جنگهاي شاهزادگان بر سر جانشيني شاه جهان ـ كه خود هنوز در قيد زندگي بود ـ آغاز شد و بعد از يك دوره خونريزي‌، حكومت‌، اورنگ‌زيب عالمگير را مسلّم شد كه با قساوت تمام برادران را از ميان برداشت و پدر را محبوس ساخت‌. بيدل هم در اين روزگار پرفتنه زندگي آرامي نداشت و چند سال از عمرش در سفر و آوارگي گذشت‌، غالباً در معيّت ميرزا قلندر و گاه در كسوت يك سپاهي جوان كه به تشكيلات نظامي پيوسته بود.

بعد از جنگهاي جانشيني‌، شاعر ـ كه اينك جواني هفده ساله بود ـ همراه دايي فاضل و دانشمندش ميرزا ظريف به اوريسه رفت و چند سالي در تفسير و حديث و ديگر علوم رايج آن روزگار، نزد او و شاه قاسم هواللهي از علماي آن شهر درس خواند. در همين سالها با شاه كابلي از مجذوبان عصر ديدار كرد. اين ديدار هرچند كوتاه بود، در شاعر بسيار اثر گذاشت و شور و شيدايي‌اي آفريد كه او را سخت بيتاب ساخت‌، به‌ويژه هنگام فراق ميان آن دو.

شاعر و نزديكانش چارة اين بيتابي را در پايبندشدنش به زندگي خانوادگي دانستند. او در بيست‌وپنج‌سالگي تأهل گزيد و براي تأمين معيشت‌، به سنّت پدري‌، به خدمت سپاهي‌گري در دستگاه شاهزاده محمداعظم فرزند اورنگ‌زيب درآمد.

بيدل در هنگام خدمت در دستگاه محمداعظم‌، شاعري توانا بود و صاحب نام و آوازه‌. همين شهرت و اعتبار، شاهزاده را به دعوت از او براي پيوستن به سلك شاعران دربار واداشت‌، كه البته شاعرِ قناعت‌پيشه نپذيرفت و خدمت نظامي را نيز ترك كرد. چنان كه خود در چهار عنصر تصريح مي‌كند، در اين ترك خدمت‌، دلگيري از شغل رسمي و دولتي ـ كه با سلوك آزادمنشانة شاعر ناسازگار بود ـ نيز اثر داشته است‌.

از آن پس‌، چند سال از عمر شاعر در اكبرآباد و لاهور گذشت‌، تا اين كه در 1096 ق‌. به دهلي سفر كرد و با اقامت دايم در آن شهر، زندگي آرامي پيش گرفت‌. او به سبب فضل و كمال و قوّت شاعري‌، در ميان اهل ادب و دولتمردان احترامي تمام يافت‌. البته هيچ‌گاه ـ با همه درخواستهايي كه گاه‌به‌گاه از او مي‌كردند ـ به پيوستن به دستگاه حكومت وسوسه نشد. در اين روزگار زندگي زاهدانه‌اش را با كتابت كتب و اصلاح و ترتيب ديوانهاي شعر شاعران متموّل مي‌گذراند و البته گاه و بيگاه هدايايي از سوي حكمرانان وقت نيز به وي مي‌رسيد. بعضي از امراي محلّي با او رابطه‌اي نيكو داشتند، به‌ويژه نواب شكرالله خان و نواب عاقل خان راضي كه خود اهل دانش و معرفت بودند و فرزندانشان شاگردي بيدل مي‌كردند. براثر توجه اينان شاعر توانست در معيشت از دغدغه‌هاي معمول آسوده باشد، وگرنه زندگي او با حرفه‌اي كه برگزيده‌بود، خالي از دشواري نمي‌گذشت و اين دشواري به طور طبيعي در سالهاي كهولت بيشتر مي‌شد.

شاعر در اين سالهاي آرامش و فراغت‌، نگارش كتاب منثور چهار عنصر و مثنوي عظيم عرفان را به پايان رساند و شاگرداني هم تربيت كرد كه بعضي‌شان از ادباي معروف عصر خود شدند، همچون بندرابن‌داس خوشگو صاحب سفينة‌الشعرا. در واپسين سالهاي حيات بيدل‌، كودكي كه خداوند در كهنسالي‌اش به او عطا كرده‌بود و تنها فرزند او بود، درگذشت و شاعر را داغدار ساخت‌.

بالاخره خود او نيز در سال 1133 ق و در 79 سالگي به بيماري محرقه درگذشت و در صحن خانه‌اش دفن شد. مزارش تا سالها محل گردهمايي سالانة دوستدارانش بود كه با آداب و ترتيب خاصي با عنوان «عُرس بيدل‌» برگزار مي‌شد و اين سنّت هم‌اكنون در بعضي نواحي قلمرو زبان فارسي بر جاي است‌. ولي خانه و مزار بيدل در پي حوادث طبيعي و مصائب و ويرانيهايي كه دهلي پس از آن در جنگهاي داخلي و خارجي ديد، ناپديد شد و هر چند اكنون قبري در اين شهر به نام او وجود دارد، در صحت انتساب آن جاي ترديد است‌.

بيدل را از روي آثار او و سخنان تذكره‌نويسان‌، شاعري دانشمند، عارف‌مسلك‌، فروتن و قناعت‌پيشه مي‌يابيم‌. او بر علوم ادبي‌، عرفان‌، فلسفه و ديگر دانشهاي عصر وقوفي تمام داشت و مي‌توان گفت دانشمندترين شاعر بزرگ فارسي بعد از عبدالرحمان جامي هم اوست‌. در عرفان از پيروان مكتب ابن عربي به حساب مي‌آمد و در عين حال‌، اطلاعات خوبي از آرأ و عقايد هندوان داشت‌، چنان كه باري طي مباحثه‌اي يك دانشمند هندو را مسلمان ساخت‌.

 

آثار بيدل‌

بيدل شاعري بوده است پُركار، با طبعي چنان جوشان كه باري مثنوي 1200 بيتي طور معرفت را در دو روز سروده است‌. او خود مي‌گويد «بحر قدرتم بيدل‌، موج‌خيزِ معني‌ها / مصرعي اگر خواهم سر كنم‌، غزل دارم‌» و ديوان شعر گران‌سنگ او گواه اين ادّعاست‌. او در نثر نيز توانا بوده است‌، ولي به سبب مقتضيات زمانه‌، نثرش بسيار سنگين و متكلّفانه است و فاقد شيوايي‌اي كه خوانندگان امروز را خوش آيد.

خوشبختانه آثار بيدل نسبتاً از تصاريف روزگار در امان مانده و در مجموع داراي اين بخشهاست‌:

غزليات‌، در بيش از سي هزار بيت (حدود 2900 غزل‌).

قصايد، تركيب‌بند، ترجيع‌بند، قطعات‌، ماده‌تاريخ‌ها و...

رباعيات‌، با حدود 4000 رباعي‌.

4. مثنوي‌ها مشتمل بر چهار منظومة مهم عرفان‌، طور معرفت‌، محيط اعظم‌، طلسم حيرت و چند مثنوي كوتاه‌.

5. چهار عنصر كه كتابي است به نثر آميخته با نظم‌، شامل شرح زندگي‌، خاطرات و تأملات شاعر.

6. نكات و رقعات‌، به نثر، كه اولي قطعات كوتاه حكيمانه و عارفانه است و دومي نامه‌هاي بيدل‌.

q

كامل‌ترين نسخة كليات بيدل همان است كه در چهار مجلّد از سوي وزارت علوم افغانستان در كابل منتشر شده و عمده تصحيح آن بر عهدة خال‌محمد خسته شاعر، اديب و خوشنويس متأخر افغانستان بوده است‌. متأسفانه در سالهاي اخير، به‌ويژه در ايران‌، اين تصحيح به غلط به‌نام استاد خليل‌الله خليلي رقم خورده است‌، آن هم بدين سبب كه مقدمة كتاب به قلم استاد خليلي است‌. اين در حالي است كه مرحوم خليلي خود در مقدمه و مؤخرة كليات بر تصحيح و مقابلة آن توسط خال‌محمد خسته تصريح كرده و زحمات او را در خور تمجيد دانسته است‌.

اين كليات به عنوان كامل‌ترين نسخة چاپي آثار بيدل تا به امروز، ارزش و اهميتي ويژه دارد و مبناي چاپهاي بعدي از ديوان بيدل بوده است‌. ولي با اين همه از خطاهاي چاپي و استنساخي سرشار است و بعضي از اصول امروزين تصحيح متون در آن رعايت نشده است‌، از جمله معرفي نسخه‌هاي مورد استفاده و ضبط نسخه‌بدل‌ها.

در سال 1364 مجلّد اول كليات كابل ـ كه صرفاً حاوي غزليات است ـ عيناً و به صورت عكس‌برداري با مقدمة يوسفعلي ميرشكاك (با نام مستعار منصور منتظر) تجديد چاپ شد و اين اولين انتشار آثار بيدل در ايران بود. اين غزليات از آن پس نيز به اهتمام حسين آهي و ديگران چاپ شده و اين تجديد چاپ‌ها تا كنون ادامه دارد.

حدود ده سال پيش‌، كتابي در سه مجلد با عنوان «كليات بيدل‌» به تصحيح اكبر بهداروند و پرويز عباسي داكاني منتشر شد كه البته فاقد رباعي‌هاي اين شاعر است‌. اين كتاب با حروفچيني تازه‌اي چاپ شده‌، ولي مبناي آن همان كليات كابل است‌; با اين تفاوت كه بسياري از غلطهاي متن كابل گرفته شده و البته غلطهاي تازه‌اي به متن راه يافته است‌. اين كليات عنوان «تصحيح‌» بر خود دارد، ولي متأسفانه بعد از گذشت سي سال از چاپ نسخة كابل و در اين عصر امكانات پيشرفتة فنّي و رهاوردهاي علمي تصحيح متون‌، باز هم قدمي استوار برداشته نشده و حداقل ضبط نسخه‌بدل‌ها ـ كه لازمة هرگونه تصحيحي است ـ در اين كليات رعايت نشده است‌. با اين همه چون مصححان علاوه بر نسخة چاپ كابل بر نسخ ديگري نيز متكي بوده‌اند، اين كليات در مواردي قابل اعتنا و حتي راهگشاست و در مجموع گامي به جلو به حساب مي‌آيد.

علاوه بر اينها، يك نسخة صوتي از غزليات بيدل هم در دست داريم‌، با روايت شادروان سيدحسن حسيني شاعر و پژوهشگر معاصر كه باري پيش از اين كتاب «بيدل‌، سپهري‌، سبك هندي‌» را نيز نگاشته بود. اين اثر كه در قالب چهار لوح فشرده صوتي از سوي انجمن شاعران ايران منتشر شده است‌، هم از لحاظ ارائة شكل تازه‌اي از غزليات بيدل ارزش دارد و هم براي شناخت قرائت درست شعر بيدل سودمند است‌، چون در روايت بعضي محدوديتهاي رسم‌الخط از ميان برمي‌خيزد و تأكيدها و تركيبها را بهتر مي‌توان دريافت‌. البته ابهام و مه‌آلودگي شعر بيدل‌، امكان قرائتهاي نادرست را هم پديد مي‌آورد و اين نسخه از اين نظر در مواردي جاي چند و چون دارد كه در گزيدة حاضر و در ذيل بعضي غزلها بدانها اشاره كرده‌ام‌. مبناي كار سيدحسن حسيني در اين روايت‌، همان نسخة چاپ كابل است و البته در موارد بسياري ايشان تصحيح‌هايي كارگشا هم در متن داشته است‌.

با اين وصف‌، ضرورت يك تصحيح و چاپ كامل‌، جامع و منتقدانه از آثار بيدل به شدّت حس مي‌شود، چون با متون موجود و غلطهاي بي‌حساب آنها بسياري از ظرايف شعر بيدل پنهان مانده و دشواريهايي بي‌سبب در آن رونما شده است‌. در پي‌نوشت‌هاي اين گزيده به مواردي چشمگير از اين غلطها اشاره كرده‌ايم‌.

 

سبك و مقام شعري بيدل‌

بيدل در واپسين سالهاي اوج و اعتبار مكتب هندي مي‌زيست و از لحاظ خصوصيات كلّي به اين مكتب وابسته است‌. ولي در كنار اينها ويژگيهايي فردي نيز دارد كه از ديگر هندي‌سرايان جدايش مي‌كند.

يك شاخصة مهم بيدل‌، پشتوانة فكري اوست‌. نگرشهاي عرفاني‌، تأملات فلسفي‌، آموزه‌هاي اخلاقي‌، نكات تربيتي و انتقادهاي اجتماعي بسياري در شعر او مي‌توان يافت‌، در كنار تغزّلي دلنشين كه همانند تغزّل حافظ، سري در زمين دارد و سري در آسمان‌. مهم‌تر اين كه او در همة اين عوالم‌، جدي است و از سر يك احساس واقعي شعر مي‌گويد. به همين سبب بسياري از شعرهاي بيدل‌، سرشار است از احساس‌، سرزندگي و عواطف و تجربه‌هاي عام انساني‌، به‌گونه‌اي كه براي انسانهاي همه اعصار، در همه پهنة جغرافيايي زبان فارسي كاربرد دارد. اين تنوّع و عمق محتوايي به‌گونه‌اي است كه براي بيان بسياري از لحظات زندگي مي‌توان به شعر بيدل پناه برد. بيان نمادين و رمزآميز شاعر نيز به اين خاصيت افزوده است‌.

در كنار اينها، بيدل در عرصة هنرمنديهاي صوري نيز سخت قدرتمند است‌. تخيّلي نيرومند و پيشرفته دارد، همراه با قدرتي شگفت در يافتن مضامين تازه و غريب‌. بعضي از تصويرهاي شعرش چنان امروزي است كه از شاعري در آن عصر بعيد مي‌نمايد. او در رعايت تناسبهاي لفظي و معنوي بسيار تواناست و به گونه‌هاي مختلف ايهام و تناسب رغبتي تمام دارد. گاه ريزه‌كاريها و ظرافتهايي در كار دارد كه در شعر فارسي كم‌سابقه است‌. قافيه و رديف‌هاي ابتكاري را مي‌آزمايد و گاه وزنهايي بلندتر از هنجار عصر خويش برمي‌گزيند.

زبان شعر بيدل برخوردار است از دايرة واژگاني وسيع و برخي ويژگيهاي زبان محاورة عصر او. بعضي مهارتهاي زباني همچون تكرار، حذف و جابه‌جايي هنرمندانة اجزاي جمله را در زبان او مي‌توان يافت‌، ولي مهم‌تر از همه‌، تعبيرهاي كنايي اوست و توسعي شگفت كه به حوزة معنايي واژگان مي‌بخشد. به همين لحاظ، بعضي از واژگان در شعرش معنايي سيّال‌، هاله‌اي و فرّار دارند و تا حد معني‌ناپذيري پيش مي‌روند. اين خاصيت‌، مه‌آلودگي دلپذيري به شعر بيدل داده است‌.

از ميان شاعران پيشين‌، بيدل تا حدود زيادي وامدار صائب و ديگر سخنوران مكتب هندي است‌، هم در سبك و لحن و هم در بعضي مضامين كه تكرار كرده‌است‌. از اين كه بگذريم‌، ردّ پاي روشني از خاقاني را در كار او مي‌توان يافت‌، به‌ويژه در قصايدش‌. در غزل نيز بعضي مشابهت‌ها ميان اين دو شاعر به نظر مي‌رسد كه از آشنايي و انس ويژة بيدل با آن ديگر شاعر دشوارسرا و ديرآشنا حكايت دارد. بيدل در غزلهايش يكي دو مورد اشاره به حافظ و سعدي نيز دارد و بعضي غزلهاي آنان را استقبال كرده است‌، ولي نمي‌توان او را در مدار اين دو شاعر دانست‌. بيدل هر چند به وام‌گيري از مولانا تصريح نمي‌كند، شعر و شخصيتش تا حدودي به او شباهت مي‌رساند و شايد نزديك‌ترين شاعر مكتب هندي به مولاناست‌، هم از لحاظ گرايش عرفاني و هم به سبب سرايش بعضي غزلهاي با حس‌ّ و حال و متفاوت با غزل آن عصر. البته يادآوري مي‌كنيم كه مقايسة ما به نسبت ديگر شاعران آن دوره است‌، وگرنه مقام والاي خداوندگار بلخ اين اجازه را نمي‌دهد كه بديلي مطلق برايش بتراشيم‌.

بيدل در افغانستان‌، آسياي ميانه و هندوستان شهرتي تمام داشته است و دارد. ولي در ايران حدود سيصد سال مهجور و گمنام ماند، تا اين كه به همّت بعضي شاعران و پژوهشگران عصر حاضر به شكلي تقريباً ناگهاني از محاق گمنامي بدر آمد و همانند گوهري گمشده كه بازيافته مي‌شود، چشمها را به سوي خود كشيد. از آن پس‌، كتابهاي بسياري در اين كشور از آثار او و دربارة او چاپ شده است كه در كتابنامة اثر حاضر بدانها اشاره كرده‌ايم‌.

ولي شعر بيدل خالي از مسامحه‌هاي لفظي و نارساييهاي بياني و تصويري هم نيست‌. گاهي در آن نوعي تزاحم تصوير، ارتباطهاي غريب و پيچيده ميان عناصر و گرايش شديد به مضمون‌سازي ديده مي‌شود كه شماري از بيتها و غزلها را نامطبوع ساخته است‌. اين شعر البته دايرة محتوايي وسيعي دارد، ولي حدود هشتاد هزار بيت سرودن و همواره سخن تازه گفتن‌، از چه شاعري بر مي‌آيد؟ به همين لحاظ، تشابه و تكرار مضامين و يا حتي ارائة يك مضمون در چند لباس در كار او بسيار است‌.

سخن بيدل به دشواريابي شهرت يافته است و اين ادعا هر چند در بارة شماري از آثار او مصداق تمام مي‌يابد، در مورد بسياري از شعرهاي شفّاف و عاطفي او صادق نيست‌. بخشي از ابهام شعر بيدل‌، حاصل تأملات و تفكرات عميق اوست‌; بخشي ديگر حاصل مضامين ابتكاري و نازك‌خياليها; بخشي ديگر به دليل نارساييهاي زباني و تركيب‌سازيهاي خاص و بالاخره بخشي هم براثر غلطهاي بي‌شمار استنساخي و تايپي ديوانش‌. ولي يك عامل اصلي اين دشواريابي‌، ناآشنايي شعرخوانان اين عصر با نظام بلاغي مكتب هندي و لحن و زبان بيدل است و اين البته با انس گرفتن با اين شاعر، برطرف مي‌شود. در مجموع اطلاق غموض و ابهام بر همه شعرهاي بيدل سخني است ناآگاهانه و غلطي است مشهور كه زبان به زبان تكرار و تكثير شده است‌.

شعر بيدل‌، مانند شعر همه سخنوران پُركار، فراز و فرود دارد. شاعر خود بدين صفت معترف است و باري در غزلي افت و خيز كارش را با بياني زيبا ترسيم و توجيه كرده است‌:

مگو اين نسخه طور معني يكدست كم دارد

تو خارج‌نغمه‌اي‌، ساز سخن صد زير و بم دارد

صلاي عام مي‌آيد به گوش از سازِ اين محفل‌

قدح بهر گدا چيده است و جام از بهر جم دارد

ادب هرجا معيّن كرده نُزل خدمت پيران‌

رعايت‌كردگان رغبت اطفال هم دارد

خم ابرو، شكست زلف نيز آرايش است اينجا

نه‌تنها حسن‌، قامت را به رعنايي علم دارد...

ولي براي خوانندة كم‌فرصت شعر امروز، مجال خواندن حدود سه هزار غزل با اين زير و بم و فراز و فرود ميسّر نيست‌. از سويي ديگر بسياري از غزلهاي بيدل به نوعي مشابه هم‌اند و گاه حتي در حدّ وزن و قافيه و تكرار بعضي مضامين‌. با اين وصف‌، ضرورت گزينش و تلخيص ديوان بيدل‌، از ديرباز احساس مي‌شده و بنا بر همين ضرورت‌، گزيده‌هاي متعددي از ديوانش تدوين شده است‌.

 

دربارة گزيدة حاضر

اين كتاب بدين انگيزه فراهم آمده است كه بتواند براي غالب شعردوستان و علاقه‌مندان بيدل‌، جايگزين نسبي غزليات پرحجم و پر فراز و فرود اين شاعر باشد و راه انس‌گرفتن با او را براي آنان كه وقت و يا حوصلة خواندن همه غزلها را ندارند، هموار سازد. ولي چرا غزلها؟ به گمان من غزليات بيدل نشان‌دهندة جوهر شعر اويند و اوج كار اين سخنور. البته بيدل رباعيهاي جانداري هم دارد كه گزيده‌هايي از آنها منتشر شده است و نيز مثنويهايي زيبا كه منتخبي مختصر و جامع را اقتضا مي‌كند، ولي باز هم چيزي جاي غزل او را نمي‌گيرد.

اما فراهم‌آوردن گزينه‌اي جامع از غزلهاي بيدل‌، به آن سادگي نيست كه در اول به نظر مي‌رسد. بيدل شاعري ديرآشناست و انس‌گرفتن با بسياري از شعرهايش زمان مي‌خواهد و حوصله‌. بسيار غزلها، سالها خود را از نظر پوشيده مي‌دارند و ناگهان به شكلي انفجاري آدمي را جذب مي‌كنند. ممكن است جرّقة اين انفجار با يك مصراع زده شود، يا شنيدن شعر در قالب موسيقي يا برخورد با آن در يك حالت عاطفي خاص‌.

مسلماً با يكي دو بار مرور ديوان بيدل‌، همه اين شعرها خود را نمي‌نمايانند و چنين است كه يك انتخاب جامع‌، نياز به ارتباط دايمي چندين‌ساله با اين شاعر دارد، تا به اين اطمينان برسيم كه همه جرقه‌ها زده شده و ديگر چيز بسياري در سايه نمانده است‌. ولي اين اطمينان‌، نسبي است و بيدل همواره آدمي را غافلگير مي‌كند.

دشواري ديگر اين است كه شعر بيدل به سبب تنوّع معنايي و اختلاف سطوح دشواري‌، در چشم مخاطبان مختلف يكسان به نظر نمي‌آيد. اين همانند پيلي است در خانة تاريك‌; و هر كس بنا بر موقعيت خود از آن چيزي درمي‌يابد. دلبستگان طرز و سبك صائب‌، غزلهاي صائب‌وار و آميخته با مضامين تازه را دوست مي‌دارند; اهل عرفان و تصوّف غزلهاي عرفاني را; نوگرايان غزلهاي نوآيين را و كهن‌گرايان غزلهاي سنتي را. و شگفت اين كه بيدل متناسب با اغلب اين سلايق‌، شعر دارد. چنين است كه تفاوتهاي بسياري ميان گزيده‌هاي شعر بيدل ديده مي‌شود و دشوار است كه كسي مدعي جامعيت گزينش خويش باشد. البته اين تفاوت سليقه خالي از بركتي هم نيست‌. به اين ترتيب‌، منتخبات متعدد و متنوعي داريم كه هر يك از پسند خاصي حكايت مي‌كند و لاجرم گروهي از مخاطبان را بيشتر به كار مي‌آيد.

با همين ملاحظه من هيچ تأكيدي بر مطلوب‌بودن گزينش خويش در چشم همه بيدل‌دوستان ندارم و اگر بسيار آرماني مي‌نگريستم‌، بايد باز هم تأمل مي‌كردم و بيدل مي‌خواندم و در واپسين لحظات حيات‌، آنگاه كه به قول استاد خليل‌الله خليلي «اينك ستاده بر در من پيك آسمان / كوبد در سراي مرا با كهن كلند» در پي انتشار اين گزيده برمي‌آمدم‌، ولي هيچ معلوم نيست كه آن لحظه چه زماني است‌، به‌ويژه كه پيك آسمان غالباً در نمي‌زند.

چنين بود كه از حدود دو سال پيش بدين كار جدّي شدم‌، غزليات بيدل را براي دور پنجم بر سر دست گرفتم و انتخابي را كه از بيست سال پيش شروع شده بود، طي يك دوره كار بيست‌ماهه به فرجام رساندم‌. در اين نوبت‌، نسخة صوتي غزليات بيدل با روايت شادروان حسن حسيني نيز ياريگرم بود. كوشيدم با بازخوانيهاي متوالي و مقايسة مداوم غزلها با يكديگر، به دقّت و جامعيت كار بيفزايم‌، به‌ويژه در مورد غزلهايي كه بر سر مرز بودند و اندكي كم‌دقتي مي‌توانست در انتخاب يا حذف‌شان مؤثر باشد. به همين سبب‌، اگر هم به ذوق و پسند خود خاطرجمع نباشم‌، بدين اطمينان دارم كه كاري سرسري و شتابزده نكرده‌ام و اين كتاب‌، حاصل بيست سال ارتباط مداوم با غزليات بيدل است‌.

بر آن بوده‌ام كه گزيده‌اي نسبتاً جامع فراهم آورم‌، به‌گونه‌اي كه غالب بيدل‌دوستان و ديگر خوانندگان شعر را از مراجعة دايم به متن كامل غزليات اين شاعر بي‌نياز سازد. كوشيدم كه كتاب حاضر، طرح كوچك‌شدة غزليات باشد و از هر گونه غزل بيدل در اينجا نمونه‌هايي داشته‌باشيم‌، نه‌اين كه صرفاً غزلهاي ساده يا دشوار يا مطابق پسند امروز يا عرفاني و مسلكي را برگزينيم و به شاخه‌هاي ديگر شعرش كم‌توجه بمانيم‌. به همين لحاظ، هيچ غزلي را صرفاً به خاطر دشواربودن از قلم نينداختم‌، بل كوشيدم با شرح غزلها و بيتهاي دشوار، امكان دريافت بهتر آنها را فراهم آورم‌.

اگر با اصطلاحات رايج روز سخن بگوييم‌، بيدل شاعري صد در صد «بيت‌محور» از نوع ديگر هم‌عصرانش نيست‌، بلكه تا حدود زيادي «غزل‌محور» است‌. به همين سبب غزلهاي او به نسبت آثار ديگر هندي‌سرايان‌، يكدست‌ترند. من با اين ملاحظه از كوتاه‌كردن غزلها پرهيز كردم‌. شايد در نگاه اول همه بيتهاي يك غزل به حد مساوي جذاب نباشد، ولي در مرورهاي بعدي مسلماً قضيه فرق مي‌كند. همين خود سبب مي‌شود كه خواننده در هر بار مراجعه‌، چيزي تازه دريابد و هيچ غزلي برايش تكراري و يكنواخت نشود. گويي اينها معادني است كه به تدريج استخراج مي‌شود و هميشه به آدمي انگيزة كند و كاو مي‌دهد.

در مقابل‌، در غزلهايي كه از چاپ بازمانده است نيز بعضي بيتهاي زيبا و حتي درخشان مي‌توان يافت‌. مي‌شد گزيده‌اي از تك‌بيتها را هم در اين كتاب جاي داد، ولي من از آن پرهيز كردم‌، چون هم نگران حجم كتاب بودم و هم نمي‌خواستم كاري را كه مي‌تواند بعداً به دست كسي ديگر به بهترين وجه انجام يابد، در اينجا شهيد كنم‌.

هيچ انكار نمي‌توان كرد كه سخن بيدل تا حدودي دشوارياب است‌، به‌ويژه براي كسي كه با اين زبان و اين صور و عناصر خيال انس ندارد. البته براي خوانندة دايمي آثار او، اين دشواريها به مرور زمان حل مي‌شود و همين گره‌گشايي خود انگيزة بازخواني مي‌دهد; ولي طبعاً بسيار كسان اين مايه از حوصله و سماجت را ندارند. از سويي ديگر خطر بدفهمي نيز در كمين هر مخاطب شعر بيدل هست و من خود همواره با آن دست و گريبان بوده‌ام‌.

بنابراين‌، ضرورت گره‌گشايي از بيتهاي دشوار اين گزيده احساس مي‌شد و من پس از ترديدي طولاني‌، برآن شدم كه اين كار سنگين را نيز به سامان رسانم‌. حاصل كار، شرحها يا توضيحاتي مختصر براي حدود هزار و هفتصد بيت از اين گزيده بود كه به نظر مي‌رسد در اين حجم‌، بي‌سابقه باشد. اين يادداشتها گاه با بيتهايي به عنوان شاهد همراه شده است كه آنها را در گيومه نهاده‌ام‌. اينها همه از بيدل است و غالباً از غزليات او; به همين لحاظ ذكر منبع در كنار هر يك ضروري نمي‌نمود.

به تبع‌ِ تكرار بعضي مضامين در شعر بيدل‌، ممكن است شرحهاي شماري از بيتها براي خواننده‌اي كه كتاب را از سر تا پا مي‌خواند مشابه و مكرّر به نظر آيد، ولي چاره‌اي نبود و نمي‌شد آنها را بدون توضيح گذاشت‌، چون ممكن است خواننده‌اي ديگر، فقط به همان غزلها و ابيات مراجعه كند.

باري‌، من دوست دارم اين كار را «گره‌گشايي‌» بنامم‌، نه «شرح‌» به مفهومي كه براي متون عرفاني و امثال آن رايج است‌. به‌واقع اين كند و كاو بيشتر در ظاهر كلام بوده است‌، تا موانع صوري برداشته شود و راهي به باطن گشوده آيد. آن باطن را هر كس به فراخور حس و حال و فكر و انديشة خود درمي‌يابد. از سويي ديگر به حداقل شرح بسنده كرده‌ام و بيتهايي را كه با اندكي انس با بيدل و آشنايي با واژگان و اصطلاحات خاص او قابل درك است‌، بدون توضيح گذاشته‌ام‌.

در بعضي از اين شرحها، با همه اكراهي كه از برگردان‌كردن شعر به نثر دارم‌، ناچار شده‌ام بخشي يا همة بيت را به نثر گزارش كنم و اينها با حروفي متفاوت (كج‌) نشان داده شده است‌. اينها به واقع معني بيت نيست‌، چون در شعر بيدل و هر شعر خوب ديگر، معني فقط در بافت اصلي سخن به تمام و كمال رخ مي‌نمايد و خارج از آن‌، تباه مي‌شود. بگذريم از اين كه بسياري از بيتهاي بيدل‌، اصولاً معني‌گريز است و غيرقابل برگردان به نثر. اميدوارم خوانندة بصير، اين را فقط پلي براي عبور از دشواريهاي كلام بداند و پس از عبور، حظّ نهايي را از خود شعر ببرد.

همان‌گونه كه مجذوب‌شدن به شعر بيدل زمان مي‌خواهد و با همه حشر و نشر با آن‌، باز هم غافلگير مي‌شويم‌، فهم اين شعر نيز تدريجي است و همواره خاليگاه‌هايي باقي مي‌ماند كه به‌زودي پر نمي‌شود. از اين روي‌، ادعاي فهم و درك درست و كامل همه شعرهاي بيدل‌، از سوي هر كس كه باشد، ادعايي گزاف خواهد بود. من‌ِ نوآموز نيز هيچ مدعي نيستم كه اين شرح و توضيح‌ها كاملاً به‌جاست‌، چنان كه هنوز درگير سعي و خطا هستم و تا آخرين مراحل بازخواني اين متن‌، دريافتهايم از بعضي بيتها دگرگون شده است‌. در اين ميان حدود سي بيت نيز بوده كه برايم ناگشوده مانده است و اينها را با علامت «#» مشخص كرده‌ام‌. از اهل نظر براي گره‌گشايي از اين بيتها و اصلاح خطاهاي محتمل در شرحها ياري مي‌خواهم‌.

يكي از دشواريهاي شعر بيدل‌، قرائت درست آن است‌. جمع چندين عامل دشوارساز و بعضي هنرمنديها و گاه نارساييهاي زباني بيدل‌، امكان قرائتهاي مختلف را پديد مي‌آورد كه در مواردي مي‌تواند بسيار ابهام‌آفرين باشد، چنان كه در اين بيت ديده مي‌شود و ما ذيل‌ِ غزل‌ِ «داغم از سوداي خام غفلت و وهم رسا» بدان پرداخته‌ايم‌.

هر نفس صد رنگ مي‌گيرد عنان جلوه‌اش‌

تا كند شوخي عرق آيينه مي‌ريزد حيا

به همين سبب ضرورت اعراب‌گذاري و نقطه‌گذاري شعرها هم حس مي‌شد و من كوشيدم تا حدّي كه آگاهي‌ام اجازه مي‌دهد، قرائت شعرها را به كمك اين امكانات نوين‌ِ نگارش‌، سهل سازم‌. مي‌دانم كه اين كار خالي از خطر نيست و احتمال تحميل قرائتهاي نادرست وجود دارد، ولي در نهايت سودش را بيش از زيانش يافته‌ام و كم‌ترين سود اين است كه راه بحث و تبادل نظر گشوده مي‌شود. به گمان من اين حركتي به سمت جلو است‌، هر چند ممكن است گامهايي به خطا نيز در آن برداشته شود. با اين هم كوشيدم كه از افراط در نقطه‌گذاري بپرهيزم و در مواردي كه به معني خللي وارد نمي‌شود، با آزادگذاشتن متن از اين علايم‌، امكان قرائتهاي مختلف را از نظر دور ندارم‌.

چيز ديگري كه خواندن درست شعر بيدل را دشوار مي‌كند، تركيبهاي خاص اوست كه به شكل مقلوب و بدون كسرة اضافه مي‌آيد. مثلاً در اين بيت‌، در نظر اول دانسته نمي‌شود كه «سفله‌فرصت‌» تركيب است يا «فرصت‌دشمن‌» يا هيچ‌كدام‌.

دل به وحشت نه كه چرخ سفله فرصت دشمن است‌

روز و شب يك گردش مژگان چشم تنگ اوست‌

من كوشيدم در اين موارد به كمك نزديك‌ساختن اجزأ تركيب (يا به اصطلاح اهل فن‌، نيم‌فاصله‌) تلقي خود را روشن دارم و البته گاه از علامت سكون بر روي جزء اول تركيب و نقطه‌گذاري هم بهره برده‌ام‌. با اين وصف‌، قرائت درست اين بيت (براساس دريافت خودم‌) چنين مشخص مي‌شود.

دل به وحشت نه كه چرخ‌ِ سفله‌، فرصت‌ْدشمن است‌

روز و شب يك گردش مژگان چشم تنگ اوست‌

q

من در اين گزيده به كليات چاپ كابل متكي بوده‌ام كه جلد اول آن به غزليات اختصاص دارد. در جلد دوم اين كليات نيز تعدادي غزل مناسبتي هست كه زير عنوان «خير مقدم‌» آمده است‌. بعضي از غزلهاي جلد اول نيز با اختلافهايي مختصر در اين بخش تكرار شده است‌. بهداروند و عباسي در كليات مدون خويش اينها را با عنوان «غزلهاي تازه‌ياب‌» در انتهاي غزليات آورده‌اند و البته روشن نكرده‌اند كه چرا «تازه‌ياب‌». در هر حال‌، چند غزل خوب از اين بخش نيز به گزيدة حاضر راه يافت‌. بعضي از غزلهاي بيدل به صورت ناقص يا كامل در خلال نثرهاي او نيز تكرار شده است كه براي مقابله و اصلاح غلطها كارگشا بود.

متن غزلهاي اين گزيده‌، علاوه بر غزليات چاپ كابل‌، با كليات بهداروند ـ عباسي هم مقابله شده و اصلاحاتي بر آن اساس نيز در كار آمده است كه در پانوشتها بدانها اشاره كرده‌ام‌. ولي اين نسخه‌ها هر دو سرشار است از غلطهاي تايپي و استنساخي‌، و ناچار شدم تا جايي كه ممكن است‌، در اصلاح اينها نيز بكوشم‌.

اين كار خالي از خطري نبود، به‌ويژه كه ممكن بود پاي بدفهمي‌ها و تصرّفهاي ذوقي به ميان آيد. به همين سبب فقط در جايهايي تصرّف كرده‌ام كه غلط محرزي در كار بوده است و يا به كمك قرايني از شعر بيدل‌، به يقين نسبي رسيده‌ام‌. در مواردي كه اطمينان و استناد كافي در كار نبوده است‌، ضمن پرهيز از تصرّف در متن‌، حدس و گمان خويش را در پي‌نوشت‌ها يادداشت كرده‌ام تا هم خوانندگان امكان انتخاب داشته باشند و هم اين يادداشتها مصححان بعدي غزليات بيدل را به كار آيد. در هر حال كوشيده‌ام از اصلاحات بي‌نشان و ردگم بپرهيزم و همه موارد ابهام يا ترديد را يادآوري كنم‌. در يادداشتها هر جا كلمة «متن‌» يا «ديوان‌» آمده است‌، منظور همان ديوان كابل است‌. كتاب بهداروند ـ عباسي را با قيد «بهداروند» مشخص كرده‌ام‌.

در كنار اصلاح غلطها، اندك تصرفهايي در رسم‌الخط هم ضروري به نظر مي‌رسيد، به‌ويژه در كلماتي چون «تگ و تاز» و «تگ و دو» كه طبق نگارش معمول در افغانستان‌ِ آن عصر با «گ‌» نوشته شده و در متن حاضر آنها را با «ك‌» ضبط كرديم‌. اما مورد مهم‌تر، كلمات نكره بود كه در ديوان چاپ كابل‌، غالباً بدون «ي‌» نوشته شده و اين براي خوانندگان امروز نامأنوس است‌. ما اغلب اين موارد را با «ي‌» نوشتيم مگر جايي كه يقين نداشتيم كلمه نكره است‌.

شعر بيدل همانند هر شعر ديگر يك سلسله واژگان دشوار و اصطلاحات خاص دارد كه تعدادشان زياد نيست‌، ولي بعضي پربسامد هستند و بدون وقوف بر معني و حوزة كاربردشان فهم بسياري از بيتها دشوار مي‌شود. يك دسته از اينها واژگاني‌اند چون جمعيت‌، وحشت‌، خسته‌، دستگاه‌، كلفت‌، نيرنگ و تحقيق كه معني‌شان با معني رايج در فارسي امروز، متفاوت است‌، ولي اين تفاوت آن‌قدر نيست كه آدمي را به مراجعه به فرهنگ لغت وادار سازد و همين‌، ماية ابهام يا غلطفهمي مي‌شود. در كنار اينها بعضي عناصر مثل آينه‌، نفس‌، صبح‌، رنگ‌، ساز و ناز ـ هرچند معني‌شان دشوار نيست ـ شبكة تداعي‌ها و مضمون‌سازي گسترده‌اي دارند و بدون وقوف بر ويژگيها و روابط آنها در شعر بيدل‌، دريافت بسياري از بيتها سخت مي‌شود. به اينها بيفزاييد واژگاني غريب همچون برشكالي‌، بهله‌، اشكيل‌، توقير و مروحه را كه هرچند پربسامد نيستند، در مواردي ابهام‌آفرين مي‌شوند. از همين روي‌، اين ضرورت احساس شد كه واژه‌نامه‌اي نسبتاً مفصّل و جامع براي انواع واژگان و اصطلاحاتي كه فهم‌شان در دريافت شعر بيدل مؤثر است فراهم آيد تا ذيل هر بيت‌، ناچار به توضيح مكرّر نباشيم‌.

تهية اين واژه‌نامه دقّت و حوصله‌اي ويژه مي‌خواست و گاه براي يك واژه يا اصطلاح‌، دهها يا صدها بيت از اين گزيده مرور شد و معاني مختلفي كه هر كلمه داشت‌، گرد آمد. سيّال بودن و تنوّع معني بعضي واژگان هم البته كار را دشوارتر مي‌ساخت‌. براي خوانندگاني كه با زبان و اصطلاحات شعر بيدل انس ندارند، پيش از خواندن متن غزلها، مرور اين واژه‌نامه سودمند خواهد بود. علامت « ك » در همه جاي كتاب‌، نشانة ارجاع به آن است‌.

در گزيدة حاضر، ترتيب الفبايي غزلها با دقت تمام رعايت شده است‌. ترتيب غزليات بيدل تا كنون ناكارآمد بوده است‌، بدين معني كه در ديوان كابل و عباسي ـ بهداروند، غزلها را به طور كلي بر اساس آخرين حرف رديف و قافيه بخش بخش كرده‌اند، ولي در هر بخش‌، ترتيب برحسب اولين كلمة غزل است‌. در اين روش يافتن غزلي كه مطلعش مشخص است‌، بسيار سهل است‌; ولي اگر در پي غزلي باشيم كه بيتي از اواسط آن را مي‌دانيم‌، كار دشوار مي‌شود و مثلاً براي يافتن يك بيت از حرف «د» بايد همه 300 صفحة بخش «د» را ورق بزنيم‌. در گزيدة حاضر، ما غزلها را براساس حروف آخر و سپس حروف ماقبل آنها ـ تا هر تعداد كه لازم بوده است ـ مرتب كرده‌ايم‌. در مورد غزلهايي كه رديف و قافية كاملاً يكسان دارند، وزن را ملاك ترتيب دانسته‌ايم (از وزن كوتاه به بلند) و وقتي وزن هم مشابه بوده است‌، حروف اولين كلمات غزل را. بدين ترتيب نه تنها هر غزل‌، كه هر بيت از گزيدة حاضر، قابل دستيابي سريع است و در عين حال غزلهاي هم‌طرح (با يك قافيه و رديف‌) در كنار هم آمده‌اند. در كنار اين مرتب‌سازي‌، در انتهاي كتاب يك فهرست تفصيلي مطلع غزلها به همان سبك قديم نيز گنجانده شده است و بدين صورت ما از هر دو نوع ترتيب استفاده كرده‌ايم‌.

q

من هرچند در اين گزيده بيش از هر چيز ديگر به متن غزليات بيدل متكي بوده‌ام‌، از پژوهشهاي ارزشمند محققان و بيدل‌شناسان هم استفاده كرده‌ام‌، به‌ويژه «شاعر آينه‌ها»ي دكتر محمدرضا شفيعي كدكني‌، «نقد بيدل‌» علاّ مه صلاح‌الدين سلجوقي‌، «بيدل‌، سپهري‌، سبك هندي‌» حسن حسيني‌، «اسير بيدل‌» محمدعبدالحميد اسير، «ميرزا عبدالقادر بيدل‌» صدرالدين عيني و به‌ويژه «واژه‌نامة شعر بيدل‌» دكتر اسدالله حبيب كه گرههاي بسياري را برايم گشود. مشخصات كامل اين كتابها و بعضي ديگر آثار مفيد دربارة بيدل را در كتابنامة اثر حاضر آورده‌ام‌.

در كنار اينها نمي‌توانم از آواي سحرانگيز استاد محمدحسين سرآهنگ‌، آوازخوان فقيد افغانستان يادي نكنم كه شماري از غزلهاي بيدل را با زيبايي و مهارت تمام اجرا كرده است‌. آهنگهاي او هم در دلبستگي‌ام به بيدل مؤثر بوده است و هم در جلب توجهم نسبت به بعضي غزلها كه اگر آن آهنگها نبود، شايد در آنها تعمّق نمي‌كردم‌. علاوه بر آن‌، گاه در اصلاح غلطها و يافتن شاهد مثال براي بيتهاي دشوار نيز از آهنگهاي استاد بهره برده‌ام كه در پي‌نوشت‌ها منعكس شده است‌.

q

بايد سپاسگزار جناب محمدابراهيم شريعتي مدير محترم مؤسسة انتشاراتي عرفان باشم كه در اين زمانة عسرت انتشار اين كتاب را برعهده گرفت و قدرداني كنم از شاعر گرانقدر و دوست ديرينه‌ام سيدابوطالب مظفري كه ضمن بازخواني متن‌، اصلاحات و پيشنهادهاي بسياري در كار داشت و بالاخره همه اعضاي خانواده‌ام كه با شكيبايي تمام‌، اين دوره چندين‌ماهة اشتغالم بدين كار را تاب آوردند و مشوّقم بودند.

 

محمدكاظم كاظمي‌

مشهد، زمستان 1385

 

نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ٧:۳٩ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٥
کلمات کلیدی: